Zarządzenia 2018

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Adam
Król Trizondalu
Trizondal
Posty: 883
Rejestracja: czwartek 10 wrz 2015, 08:19
Data V-narodzin: 23 mar 2008
Miejsce V-Zamieszkania: Zamek w Trizopolis
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-010

Odznaczenia

Zarządzenia 2018

Post autor: Adam » środa 11 kwie 2018, 14:46

Zarządzenie nr 1/2018 Prezydenta Trizondalu
o wyborach Prezydenta Trizondalu
Trizopolis, 11.04.2018 r.

Na podstawie art. 8 ust. 5 Konstytucji Trizondalu oraz
art. 3 i art. 4 Dekretu nr 4/2015 Prezydenta Trizondalu o ordynacji wyborczej
zarządzam:

Art. 1
Zorganizować wybory Prezydenta Trizondalu.

Art. 2
1. Osoby chętne do zajęcia powyższego stanowiska winny:
a) spełniać wymogi określone w art. 8 ust. 1 Konstytucji Trizondalu,
b) spełniać wymogi określone w art. 2 ust. 3 Dekretu nr 4/2015 Prezydenta Trizondalu o ordynacji wyborczej,
c) znać prawa i obowiązki dotyczące stanowiska Prezydenta,
d) posiadać nieposzlakowaną opinię.

2. W celu zgłoszenia swej kandydatury należy w odpowiednim dziale Urzędu Opinii Publicznej przedstawić następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) stanowisko, na które osoba kandyduje,
c) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 2 ust. 3 Dekretu nr 4/2015 Prezydenta Trizondalu o ordynacji wyborczej,
d) dane osoby, która pełnić będzie rolę Zastępcy Prezydenta; wskazana osoba winna potwierdzić gotowość przyjęcia tej funkcji własnym podpisem w tym samym dziale. Brak potwierdzenia kandydata na Zastępcę spowoduje uznanie wniosku za niekompletny.

Art. 3
Kandydatury można zgłaszać w ciągu siedmiu dni od daty złożenia pierwszego zgłoszenia spełniającego warunki określone w art. 2 ust. 2.
Wybory odbędą się nie później niż tydzień od upływu terminu zgłoszeń.

Art. 4
Zarządzenie wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.
[-] Adam Peterelli
Prezydent Trizondalu

Awatar użytkownika
Adam
Król Trizondalu
Trizondal
Posty: 883
Rejestracja: czwartek 10 wrz 2015, 08:19
Data V-narodzin: 23 mar 2008
Miejsce V-Zamieszkania: Zamek w Trizopolis
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-010

Odznaczenia

Re: Zarządzenia 2018

Post autor: Adam » środa 11 kwie 2018, 14:50

Zarządzenie nr 2/2018 Prezydenta Trizondalu
o wyborach Sędziego Federalnego
Trizopolis, 11.04.2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5 Konstytucji Trizondalu oraz
art. 3 i art. 4 Dekretu nr 4/2015 Prezydenta Trizondalu o ordynacji wyborczej
zarządzam:

Art. 1
Zorganizować wybory Sędziego Federalnego - Trybunału Krajowego Trizondalu.

Art. 2
1. Osoby chętne do zajęcia powyższego stanowiska winny:
a) spełniać wymogi określone w art. 15 ust. 5 i 8 Konstytucji Trizondalu,
b) spełniać wymogi określone w art. 2 ust. 3 Dekretu nr 4/2015 Prezydenta Trizondalu o ordynacji wyborczej,
c) znać prawa i obowiązki dotyczące stanowiska Sędziego Federalnego,
d) posiadać nieposzlakowaną opinię.

2. W celu zgłoszenia swej kandydatury należy w odpowiednim dziale Urzędu Opinii Publicznej przedstawić następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) stanowisko, na które osoba kandyduje,
c) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 2 ust. 3 Dekretu nr 4/2015 Prezydenta Trizondalu o ordynacji wyborczej (w tym bezpartyjności).

Art. 3
Kandydatury można zgłaszać w ciągu siedmiu dni od daty złożenia pierwszego zgłoszenia spełniającego warunki określone w art. 2 ust. 2.
Wybory odbędą się nie później niż tydzień od upływu terminu zgłoszeń.

Art. 4
Zarządzenie wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.
[-] Adam Peterelli
Prezydent Trizondalu

Awatar użytkownika
Adam
Król Trizondalu
Trizondal
Posty: 883
Rejestracja: czwartek 10 wrz 2015, 08:19
Data V-narodzin: 23 mar 2008
Miejsce V-Zamieszkania: Zamek w Trizopolis
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-010

Odznaczenia

Re: Zarządzenia 2018

Post autor: Adam » wtorek 23 paź 2018, 21:05

Zarządzenie nr 3/2018 Prezydenta Trizondalu
o referendum
Trizopolis, 23.10.2018

Na podstawie art. 7 ust. 10 i art. 26 Konstytucji Trizondalu, na wniosek obywateli Trizodnalu z d. 23.10.2018, złożony w Urzędzie Opinii Publicznej, zarządzam:

Art. 1
Zorganizować referendum w sprawie zmiany Konstytucji Trizondalu na nową, której treść załączona zostaje do niniejszego zarządzenia.

Art. 2
Referendum odbędzie się w dniach 27 - 29 października 2018 roku, od godziny 8.00 dnia pierwszego do godziny 22.00 dnia ostatniego.

Art. 3
1. Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) Konstytucji Trizondalu, prawo do udziału w referendum posiadają wyłącznie obywatele Trizondalu.
2. Referendum odbędzie się w Urzędzie Opinii Publicznej.
3. Wynik referendum jest wiążący przy frekwencji minimum 50% obywateli i gdy co najmniej 60 % z głosujących opowie się za zmianą Konstytucji Trizondalu.

Art. 4
Wyniki referendum zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż 48 godzin od daty zakończenia głosowania.

[-] Adam Peterelli
Prezydent Trizondalu
ZAŁĄCZNIK nr. 1
KONSTYTUCJA KRÓLESTWA TRIZONDALU
Triozpolis, d. {data przyjęcia w referendum}

Rozdział I Przepisy ogólne
Art. 1. Królestwo Trizondalu jest niepodległym, wolnym i niepodzielnym państwem wirtualnym, stanowiącym prawną kontynuację niepodległego Królestwa Trizondalu z roku 2007 i Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu oraz Trizondalu z lat 2012-2018.
Art. 2. Królestwo Trizondalu jest monarchią konstytucyjną.
Art. 3. Królestwo Trizondalu stoi na straży najwyższych i niezbywalnych praw mieszkańców wirtualnych – prawa do życia wirtualnego i zabawy wirtualnej.

Rozdział II Obywatele i mieszkańcy
Art. 4. Wszyscy Trizondalczycy są równi wobec prawa.
Art. 5. Każdy mieszkaniec i obywatel ma prawo do wolności słowa, wyznania i swobodnego wyrażania myśli, do zmiany swego miejsca zamieszkania bez żadnych ograniczeń, posiadania obywatelstwa wirtualnego w innych mikronacjach, sprawiedliwego procesu sądowego, dysponowania swoim wirtualnym majątkiem i jego obrony w granicach prawa i terytorium Królestwa Trizondalu. Obronę majątku rozumie się poprzez zachowanie przez mieszkańca dowodów jego posiadania oraz przedstawienie ich w razie potrzeby odtworzenia majątku.
Art. 6. Każda osoba, przebywająca na terytorium Królestwa Trizondalu, staje się mieszkańcem od czasu zameldowania się w którymkolwiek z miast Królestwa Trizondalu.
Art. 7. Obywatelstwo Królestwa Trizondalu nadaje głowa państwa w drodze postanowienia na wniosek mieszkańca, który spełnia minimalne wymogi - zamieszkuje Trizondal i jest aktywny na jego forum przez przynajmniej siedem dni. Głowa państwa może odmówić nadania obywatelstwa bez podania powodu takiej decyzji. Mieszkaniec, którego wniosek został odrzucony może zgłosić wniosek ponownie nie wcześniej niż po upływnie siedmiu dni od chwili odrzucenia.
Art. 8. Król Trizondalu może nadać osobom szczególnie zasłużonym Obywatelstwo Honorowe, któremu nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani obowiązki.
Art. 9. Głowa państwa może odebrać obywatelstwo, jak i obywatelstwo honorowe, w drodze postanowienia gdy jest to potrzebne lub w przypadku zniknięcia obywatela, jego nieaktywności, zhańbienia dobrego imienia Trizondalu, służby w obcych siłach wywiadowczych oraz zrzeknięcia się obywatelstwa. Utrata obywatelstwa jest możliwa w przypadku prawomocnego orzeczenia Sądu Krajowego lub Trybunału Głównego.
Art. 10. Osoba, której obywatelstwo zostało nadane, staje się obywatelem dopiero z chwilą złożenia przysięgi w Trybunale Głównym o treści „Otrzymując obywatelstwo Trizondalu przysięgam służyć swej Ojczyźnie czynem i słowem, bronić jej granic gdy zajdzie taka potrzeba. Co czynię dobrowolnie i świadomie kładąc rękę na konstytucji Trizondalu.” Przysięgę tę należy opatrzyć datą oraz podpisem osoby składającej.
Art. 11. Wszelkie akty nadania i odebrania obywatelstwa, jak też przysięgi są wpisywane do Księgi Obywatelskiej Królestwa Trizondalu, która przechowywana jest w Trybunale Głównym.

Rozdział III. Władza królewska
Art. 12. Król, w którego rękach jest Korona Królestwa Trizondalu, jest głową państwa, symbolem jego jedności i gwarantem niepodległości. Osoba Króla jest nietykalna.
Art. 13. Król pełni funkcję władzy wykonawczej.
Art. 14. Król pełni funkcję władzy ustawodawczej - samodzielnie lub z członkami rządu przez niego powołanymi, a także poprzez Inicjatywę Publiczną.
Art. 15. Król ma prawo powołać rząd na zasadach określonych w dekrecie, którego członkowie będą wykonywać zadania przez niego powierzone.
Art. 16. Król jest przedstawicielem Królestwa Trizondalu na arenie międzymikronacyjnej i zawiera i/lub ratyfikuje umowy międzymikronacyjne.
Art. 17. Król reprezentuje wszystkie organa państwa przed obywatelami.
Art. 18. Król wypełnia kompetencje nieobsadzonych organów państwa.
Art. 19. Król ma prawo przekazać część lub całą swoją władzę ustawodawczą i wykonawczą na czas określony innej osobie.

Rozdział IV. Władza obywatelska
Art. 20. Każdy obywatel ma prawo przedstawić projektu aktu prawnego, który to akt mógłby mieć moc ustawy. Projekt przedstawiony przez obywatela na forum uzyskuje moc ustawy z chwilą podpisania go przez co najmniej 51% obywateli, w ciągu 14 kolejnych dni od chwili jego złożenia oraz podpisania przez głowę państwa. W przypadku, gdy 50% obywateli nie jest liczbą całkowitą wówczas zaokrągla się tę liczbę zgodnie z zasadami matematycznymi. Sposób takiego przyjęcia aktu prawnego nazywa się Inicjatywą Publiczną.
Art. 21. W przypadku braku wymaganej liczby podpisów lub podpisu Króla Trizondalu po upływie terminu określonego w art. 17, projekt zostaje odrzucony.
Art. 22. Akt prawny przyjęty w drodze Inicjatywy Publicznej wchodzi w życie po upływie 3 dni od chwili złożenia wymaganych podpisów pod nim i zamieszczenia go w Dzienniku Praw.
Art. 23. Jeżeli w okresie 7 kolejnych dni od złożenia wniosku o uchylenie aktu prawnego, przynajmniej 60% obywateli podpisze się pod tymże wnioskiem, wówczas z 3 dniem od chwili złożenia ostatniego, wymaganego podpisu, akt prawny zostaje uchylony. W przypadku, gdy 60% obywateli nie jest liczbą całkowitą wówczas zaokrągla się tę liczbę zgodnie z zasadami matematycznymi. Taki sposób uchylenia aktu prawnego z mocą ustawy nazywa się Vetem Publicznym. W przypadku braku wymaganej liczby podpisów po upływie terminu, określonego w pierwszym zdaniu niniejszego artykułu, wniosek zostaje uznany za nieważny.
Art. 24. Wniosek o uchylenie aktu prawnego złożony na forum w miejscu urzędowania władzy wykonawczej powinien zawierać nazwę aktu prawnego, odnośnik do niego w Dzienniku Praw oraz prawne uzasadnienie woli uchylenia, a także minimalną wymaganą liczbę podpisów. W przypadku braku spełnienia któregokolwiek z wymagań wniosek zostaje uznany za nieważny.
Art. 25. Król jest zobowiązany ogłosić na forum uchylenie aktu prawnego, wobec którego użyto Veta Publicznego oraz wprowadzić odpowiednie zmiany do Dziennika Praw.

Rozdział V. Źródła prawa
Art. 26. Każdy akt prawny musi znaleźć się w Dzienniku Praw, jeżeli ma być uznany za obowiązujący.
Art. 27. Dziennik Praw jest przechowywany w Trybunale Krajowym i składa się z:
(1) Księgi królewskiej – do której są wpisywane wszelkie akta wydawane przez Króla lub powołany rząd.
(2) Księgi sądowej – do której są wpisywane orzeczenia sądów oraz inne dokumenty sądowe i notarialne.
(3) Księgi obywatelskiej – o której mowa w art. 11 niniejszej Konstytucji.
(4) Księgi publicznej - do której są wpisywane ustawy przyjęte przez inicjatywę publiczną.
Art. 28. Dopuszcza się strukturalizacji i otwarcia nowych ksiąg w Dzienniku Praw na podstawie zasad przewidzianych w edykcie.
Art. 29. Źródłami prawa w Królestwie Trizondalu w kolejności od najważniejszego są – Konstytucja, Ustawy Konstytucyjne, Ustawy, Dekrety, Edykty i Postanowienia.

Rozdział VI. Sądownictwo
Art. 30. Sądy orzekają na podstawie prawa Królestwa Trizondalu, zgodnie z prawdę i w poczuciu sprawiedliwości.
Art. 31. Każdy mieszkaniec i obywatel Trizondalu ma prawo do wskazania swojego przedstawiciela przed sądem.
Art. 32. System sądowniczy w Trizondalu jest dwuinstancyjny – w pierwszej instancji orzeka we wszystkich sprawach Sąd Krajowy, w drugiej instancji (apelacji) Trybunał Główny. Trybunał Główny jest pierwszą instancją w przypadku nieaktywności Sądu Krajowego.
Art. 33. Na czele Sądu Krajowego stoi Sędzia powołany przez Króla, który przewodniczy wszystkim procesom i wydaje wyroki po przeprowadzeniu rozprawy. Sędzia nie może zostać powołany po wniesieniu wniosku o rozpoczęcie rozprawy. Sędzia jest nieusuwalny.
Art. 34. Wyroki w drugiej instancji wydaje Skład Orzekający złożony z Króla Trizondalu oraz przynajmniej jednego deputata wyłonionego do sprawy. Wyrok skazujący w drugiej instancji zapada jedynie przy jednomyślności członków Składu Orzekającego.
Art. 35. Trybunał Główny rozstrzyga sprawy karne, cywilne oraz dotyczące ważności aktów prawnych i sporów kompetencyjnych władz państwowych i samorządowych. W przypadku, gdy jedna ze stron postępowania uważa, że Sędzia może być stronniczy, wówczas Król wyznacza do sprawy jego zastępcę, który prowadzi przewód sądowy i który to stwierdza o winie lub niewinności strony. O wymiarze samej kary decyduje Sędzia.
Art. 36. Osoba pełniąca funkcję Sędziego musi być bezpartyjna i nie może być skazana wyrokiem sądu.
Art. 37. Każdemu skazanemu w pierwszej instancji przysługuje 45 dni na odwołanie się do drugiej instancji.
Art. 38. Królowi przysługuje prawo łaski w stosunku do skazanego. Król stosuje prawo łaski według własnego uznania. Przez prawo łaski rozumie się zamazanie winy skazanego i uchylenie kary nałożonej na mocy wyroku.
Art. 39. Królowi przysługuje prawo amnestii, które stosuje według własnego uznania. Przez prawo amnestii rozumie się uchylenie kary nałożonej na mocy wyroków sądowych na wyznaczoną grupę osób.
Art. 40. Nie może zostać ustanowiona kara banicji lub konfiskaty mienia. Mienie może być zajęte na rzecz skarbu państwa wyłącznie w przypadku zniknięcia lub nieaktywności dłuższej niż osiem miesięcy do dnia stwierdzenia zniknięcia lub nieaktywności. Osoba, której mienie zostało zajęte, może zwrócić się do Trybunału Głównego o odszkodowanie w ciągu pięciu miesięcy od dnia zajęcia mienia, o ile znów jest mieszkańcem. Odszkodowanie nie może przekraczać wartości 4/5 mienia sprzed zajęcia.

Rozdział VII. Terytorium
Art. 41. Terytorium Królestwa Trizondalu ogranicza się do jego stron internetowych i forum dyskusyjnego.
Art. 42. Stolicą Królestwa Trizondalu jest Królewskie Miasto Trizopolis.
Art. 43. Trizondal składa się z czterech regionów:
(1) Pięciopolski, która jest spadkobiercą kultury, tradycji i historii dawnego państwa Piątej Rzeczpospolitej Polskiej.
(2) Trilandu – który jest kontynuacją i spadkobiercą tradycji, praw i historii dawnego Królestwa Archipelagu Trilandu.
(3) Zongii - jest kontynuacją tradycji dawnej Zongyjskiej Republiki Demokratycznej, a także kultury jaka obowiązywała w tamtym państwie.
(4) Dalmencji - kontynuatora i spadkobiercy wszystkich tradycji, praw i kultury wszystkich następców Królestwa Dalmencji.
Art. 44. Regiony stanowią integralną część Trizondalu.
Art. 45. Niniejsza Konstytucja oraz akty prawne wchodzą w życie na całym terytorium Trizondalu i są obowiązującymi w każdym regionie, o ile w akcie prawnym nie przewidziano inaczej.
Art. 46. Regiony Trizondalu mają równe prawa do posiadania swych Statutów zgodnych z aktami ogólnopaństwowymi, które określają kwestie administracyjne regionu. Statuty nadaje, zmienia i uchyla Król.

Rozdział VIII Bezpieczeństwo
Art. 47. Za bezpieczeństwo wewnątrz Królestwa Trizondalu odpowiadają jego władze, w tym rząd , a przede wszystkim Król Trizondalu, który zarządza stronami i forum.
Art. 48. Za bezpieczeństwo z zewnętrz Królestwa Trizondalu odpowiada Gwardia Narodowa, której głównym zwierzchnikiem jest Król. Do Gwardii Narodowej zaciągają się mieszkańcy i obywatele Królestwa Trizondalu. Funkcjonowanie Gwardii Narodowej określa ustawa.
Art. 49. Trizondal stara się rozwiązywać wszelkie konflikty międzymikronacyjne, w których jest stroną, w sposób pokojowy.
Art. 50. Władze Centralne, czyli Król lub powołany przez niego rząd, w celu utrzymania porządku prawnego, społecznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa zastrzegają sobie wyłączne prawo do:
(1) Stanowienia aktów prawnych obowiązujących na całym terytorium Trizondalu.
(2) Prowadzenia polityki zagranicznej oraz odpowiadania za kontakty międzynarodowe z innymi państwami wirtualnymi na poziomie władz centralnych.
(3) Zabezpieczanie granic Trizondalu przed napaścią zbrojną.
(4) Wykonywania wyroków sądowych na całym terytorium Trizondalu.
(5) Stanowienia waluty, systemu gospodarczego, ilości pieniądza w obiegu.
(6) Innych czynności zastrzeżonych i uregulowanych aktami prawnymi.

Rozdział IX Przepisy końcowe
Art. 51. Uchyla się Konstytucję Trizondalu z dnia 16.04.2012 roku.
Art. 52. Prawo międzymikronacyjne może być częścią systemu prawa Królestwa Trizondalu pod warunkiem ratyfikowania go przez Króla Trizondalu. W przypadku kolizji prawa międzymikronacyjnego z prawem lokalnym Królestwa Trizondalu przyjmuje się za ważne normy prawa Królestwa Trizondalu, gdy międzymikronacyjne nie są kodyfikowane, czyli zawarte w lokalnych aktach prawnych.
Art. 53. W skład Konstytucji wchodzą niniejsze ustawy:
(1) Ustawa Konstytucyjna o Koronie Królestwa Trizondalu z d. {data przyjęcia w referendum}
(2) Ustawa Konstytucyjna o symbolice państwowej z d. {data przyjęcia w referendum}
(3) Ustawa Konstytucyjna o ciągłości państwa z d. {data przyjęcia w referendum}
Art. 54. Uchwalić, zmienić lub uchylić konstytucję oraz ustawy konstytucyjne może Król Trizondalu.
Art. 55. Niniejsza konstytucja oraz ustawy konstytucyjne, przyjęte w referendum, zostają podpisane i opatrzone datą przyjęcia przez Prezydenta Trizondalu, po czym ogłoszone w Dzienniku Praw nie później niż w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku referendum.
[-] Adam Peterelli
Prezydent Trizondalu
Ustawa Konstytucyjna o Koronie Królestwa Trizondalu
Trizopolis, d. {data przyjęcia w referendum}

Art. 1. Korona Królestwa Trizondalu jest dziedziczona w rodzinie Peterellich von Landsbergen. Pełen tytuł Króla brzmi – Król Trilandu, Zongyii, Dalmencji i Pięciopolski.
Art. 2. Królem Trizondalu z dniem podpisania Konstytucji Królestwa Trizondalu, której częścią jest niniejsza ustawa konstytucyjna, staje się Adam Peterelli vel Adam Simon Peterelli von Landsbergen.
Art. 3. W przypadku planowanej nieaktywności lub innej nieobecności na okres dłuższy niż jeden miesiąc, Król wyznaczana regenta.
Art. 4. Dziedziczenie Korony Królestwa Trizondalu następuje w drodze sukcesji na najstarszego (najdłużej będącego) potomka Króla Trizondalu, gdy Król abdykuje lub znika na okres dłuższy niż pięć miesięcy. W przypadku braku potomków Koronę Królestwa Trizondalu przejmuje król elekcyjny wybrany na czas nieokreślony spośród obywateli Królestwa Trizondalu, którego rodzinie przekazana zostaje Korona Królestwa Trizondalu. Elekcję organizuje Regent Królestwa Trizondalu. Organizację elekcji określa ustawa.
Art. 5. Jeżeli Król nie może panować, w przypadku zniknięcia na okres dłuższy niż jeden miesiąc lub abdykację, ustanawia się regencję. W takim wypadku za wyznaczenie regenta odpowiedzialny jest sąd lub obywatele w drodze inicjatywy publicznej, o ile aktywny Król Trizondalu nie wyznaczył regenta.
Art. 6. Poprzez zniknięcie, o którym mowa w art. 4 i art. 5 niniejszej ustawy, rozumie się brak aktywności w mikronacjach bez ogłoszenia.
Art. 7. Regentowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki Króla.
[-] Adam Peterelli
Prezydent Trizondalu
Ustawa Konstytucyjna o symbolice państwowej
Trizopolis, d. {data przyjęcia w referendum}

Art. 1. Symbolami państwowymi Królestwa Trizondalu są flaga, herb i pieczęć.
Art. 2. Flagą Królestwa Trizondalu jest biały krzyż skandynawski na przecięciu pól niebieskich i czerwonych, w lewym górnym polu trzy gwiazdy pięcioramienne w układzie jeden nad dwa.
Art. 3. Herbem Królestwa Trizondalu są trzy gwiazdy pięcioramienne, niebieskie na tarczy w polu czerwonym na białym, lewym skosie, w miejscu hełmu korona królewska.
Art. 4. Pieczęcią Królestwa Trizondalu jest pieczęć okrągła z herbem Królestwa Trizondalu.
Art. 5. Szczegółowe rysunki symboli państwowych ustala Heroldia Królestwa Trizondalu.
[-] Adam Peterelli
Prezydent Trizondalu
Ustawa Konstytucyjna o ciągłości państwa
Trizopolis, d. {data przyjęcia w referendum}

Art. 1. Wszystkie osoby, zameldowane w Trizondalu i posiadające obywatelstwo Trizondalu w dniu przyjęcia Konstytucji z d. {data przyjęcia w referendum}, stają się obywatelami Królestwa Trizondalu.
Art. 2. Wszyscy urzędnicy i reprezentanci Trizondalu zostają odwołani.
Art. 3. Wszystkim żołnierzom Sił Zbrojnych Trizondalu przysługuje stopień pułkownika w Gwardii Narodowej Królestwa Trizondalu.
Art. 4. Tracą moc akta prawne z wyjątkiem niniejszych:
(1) Dekret Prezydenta nr. 8/2013 o walucie państwowej z d. 16.06.2013
(2) Dekret nr. 2/2015 Prezydenta Trizondalu o odznaczeniach z d. 01.06.2015
(3) Dekret Rządowy nr. 2/2016 o liście państw uznawanych z d. 20.02.2016
(4) Dekret Prezydenta nr. 1/2017 o Sądowym Rejestrze Działalności z d. 19.07.2017
(5) Dekret Prezydenta Trizondalu nr. 1/2018 o nieaktywności obywateli z d. 12.10.2018
(6) Dekret nr. 2/2018 o zmianie Kodeksu Karnego z d. 16.10.2018
(7) Kodeks Karny z d. 20.07.2012
(8) Umowy międzynarodowe, traktaty z lat 2007-2017, podpisane przez władze Trizondalu.
(9) Postanowienia o nadaniu odznaczeń państwowych z lat 2012-2018.
Art. 5. Ilekroć w akcie prawnym jest mowa o Prezydencie, odnosi się to do Króla.
[-] Adam Peterelli
Prezydent Trizondalu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Postanowienia i Rozporządzenia Prezydenta”