Dekret nr 1/2015 Prezydenta Trizondalu o Siłach Zbrojnych

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Ciaran van Scharfschuetze
Zmarły
Trizondal
Posty: 2405
Rejestracja: środa 18 mar 2015, 15:02
Data V-narodzin: 26 mar 2007
Miejsce V-Zamieszkania: Tainen
V-Pochodzenie: RWŚ
ID: TRI-005
Kontakt:

Dekret nr 1/2015 Prezydenta Trizondalu o Siłach Zbrojnych

Post autor: Ciaran van Scharfschuetze » środa 08 kwie 2015, 01:12

Dekret nr 1/2015 Prezydenta Trizondalu o Siłach Zbrojnych
Trizopolis, 08.04.2015 r.

Art.1 [Przepisy ogólne]

1. Siły Zbrojne Trizondalu, zwane dalej SZT, służą ochronie niepodległości i suwerenności państwa, poszanowania granic Trizondalu i jego terytorium, a także zapewnieniu pokoju społecznego i światowego.

2. Strukturę oraz zakres działań poszczególnych jednostek SZT w okresie pokoju, określa w drodze rozporządzenia Prezydent Trizondalu lub w jego imieniu Marszałek SZT.

3. W stanie wojny lub stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa zakresy działań jednostek oraz struktura SZT mogą zostać zmieniane w drodze rozkazów.


Art.2 [Służba wojskowa]

1. Służba wojskowa w SZT, w stanie pokoju jest zawodowa i nieobowiązkowa.

2. W razie stanu wyjątkowego lub stanu wojny Prezydent ogłasza w drodze rozporządzenia powszechną mobilizację, zaś wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do udziału w działaniach wojskowych mających na celu obronę Trizondalu przed zagrożeniem.

3. Prezydent lub wyznaczony przez niego Marszałek SZT określa, w drodze rozporządzenia zasady powoływania do służby, przebieg służby, uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy, zasady otrzymywania uposażenia przez żołnierzy oraz zasady zwalniania ze służb.


Art.3 [Przysięga wojskowa]

1. Każdy żołnierz SZT przed rozpoczęciem służby składa przysięgę wg. roty: "Ja, żołnierz Sił Zbrojnych Trizondalu przysięgam służyć wiernie Trizondalowi i jego prawu, strzec jego granic i bronić niepodległości oraz suwerenności swej Ojczyzny. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza trizondalskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić".
Żołnierz składający przysięgę wojskową może złożyć przysięgę z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg" lub innej formuły religijnej.

2. Złożenie przysięgi wojskowej następuje w formie uroczystej, ustalonej w ceremoniale wojskowym, w terminach określonych przez organy wojskowe.


Art.4 [Dowództwo SZT]

1. Prezydent Trizondalu jako najwyższy zwierzchnik SZT nadzoruje działania SZT a w szczególności:
a) powołuje i odwołuje Marszałka SZT,
b) określa główne kierunki rozwoju SZT ich kształt oraz doktrynę wojenną,
c) na wniosek Marszałka SZT powołuje i odwołuje dowódców jednostek SZT.

2. W stanie wojny o działaniach i posunięciach SZT współdecyduje Rada Wojenna SZT składająca się z Prezydenta Trizondalu, Marszałka SZT i dowódców jednostek SZT;

Art.5 [Marszałek SZT]

Do zakresu działań Marszałka SZT należy:
a) Kierowanie całokształtem działalności SZT,
b) Przygotowywanie propozycji dotyczących rozwoju struktur SZT,
c) Realizowanie głównych założeń i zadań powierzonych przez Prezydenta Trizondalu,
d) Określenie celów zadań i kierunków szkolenia wojskowego,
e) Kierowanie sprawami kadrowymi SZT,
f) Kierowanie wychowywaniem żołnierzy oraz sprawami zaspokajania ich potrzeb socjalno-bytowych,
g) Kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych SZT,
h) Realizowanie umów międzynarodowych w zakresie wojskowości zawartych między Trizondalem a jego partnerami zagranicznymi,
i) Reprezentowanie SZT w stosunku do ich mienia i działań,
j) Współdziałanie z innymi organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa,
k) Wydawanie rozporządzeń regulujących kwestie wojskowe nieuregulowane przez niniejszą ustawę,
l) Wykonywanie innych zadań nałożonych przez przepisy prawne i Prezydenta Trizondalu.


Art.6 [Droga służbowa i rozkaz]

1. W stosunku do wszystkich czynnych żołnierzy SZT polecenie Prezydenta Trizondalu oraz Marszałka SZT w sprawie spraw wojskowych ma moc rozkazu wojskowego.

2. Polecenie dowódców jednostek SZT ma moc rozkazu wojskowego do wszystkich żołnierzy im podlegającym.

3. Inne zależności służbowe ustala Marszałek SZT w drodze rozporządzenia;


Art.7 [Struktury terenowe i kadrowe]

1. Prezydent Trizondalu lub w jego imieniu Marszałek SZT w drodze rozporządzenia określa lokalizację oraz zadania baz SZT.

2. Prezydent Trizondalu lub w jego imieniu Marszałek SZT w drodze rozporządzenia określa spis wszystkich oddziałów, ich cele oraz zasady funkcjonowania.


Art.8 [Umundurowanie i odzaki wojskowe]

Prezydent Trizondalu lub Marszałek SZT w drodze rozporządzenia określa:
a) wzory, zasady i sposób noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych, jak również zasady i sposób noszenia uzbrojenia,
b) przypadki, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych,
c) zasady i sposób noszenia przez żołnierzy orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe

Art. 9. [Stopnie wojskowe]

1. Żołnierze SZT mogą posiadać stopnie szeregowych, podoficerów lub oficerów.

2. Prezydent Trizondalu lub Marszałek SZT, w drodze rozporządzenia, określa stopnie wojskowe.

3. Najwyższym stopniem wojskowym jest stopień Marszałka SZT.

4. Stopnie wojskowe są nadawane dożywotnio z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Stopień wojskowy jest tytułem żołnierza. Marszałek SZT może, w drodze rozporządzenia, wprowadzać również inne tytuły wojskowe oraz określać zasady używania innych tytułów wojskowych.

6. Żołnierz może zostać pozbawiony stopnia wojskowego lub zdegradowany w drodze zarządzenia Prezydenta Trizondalu lub Marszałka SZT w przypadku:
a) stwierdzenia działania na szkodę Trizondalu,
b) utraty obywatelstwa Trizondalu,
c) nie wykonania rozkazu bądź innej niesubordynacji wobec przełożonego.


Art. 10. [Mianowanie na stopnie wojskowe]

1. Stopień szeregowego otrzymują bez szczególnego nadania osoby powołane po raz pierwszy do służby wojskowej - z dniem stawienia się do tej służby i złożenia przysięgi, o której mowa w art. 3 ust. 1.

2. Nadanie wyższego stopnia wojskowego następuje w drodze mianowania. Zasady, warunki i tryb mianowania na stopnie wojskowe określa Marszałek SZT w drodze rozporządzenia.

3. Stopnie oficerskie nadaje Prezydent Trizondalu na wniosek Marszałka SZT.


Art. 11
Traci moc Dekret dot. Sił Zbrojnych Trizondalu z 6 marca 2011 roku.


Art.12

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Ciaran van Scharfschuetze
Prezydent Trizondalu
(-) Ciaran van Scharfschuetze Gubernator Zongyi, Budowniczy Dalmencji, Dobry Gospodarz i Zarządca Nowego Jantaru

ODPOWIEDZ

Wróć do „Dekrety i ustawy”