Dekret Prezydenta nr 2/2017 o zmianie dekretu nr 4/2015

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Adam
Król Trizondalu
Trizondal
Posty: 882
Rejestracja: czwartek 10 wrz 2015, 08:19
Data V-narodzin: 23 mar 2008
Miejsce V-Zamieszkania: Zamek w Trizopolis
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-010

Odznaczenia

Dekret Prezydenta nr 2/2017 o zmianie dekretu nr 4/2015

Post autor: Adam » czwartek 09 lis 2017, 23:12

Dekret nr 2/2017
o zmianie dekretu o ordynacji wyborczej
Trizopolis, dnia 09.11.2017 r.


Art. 1
W dekrecie nr 4/2015 Prezydenta Trizondalu o ordynacji wyborczej dokonuje się następujących zmian:

1. W art. 1
1) dotychczasowa treść oznaczona zostaje jako ustęp 1;
2) po ust. 1 dodaje się ustępy 2 i 3 o następującej treści:
"2. Procesowi wyborczemu określonemu w niniejszym dekrecie podlegają Prezydent Trizondalu, Sędzia Federalny oraz pozostałe funkcje publiczne, których obsadzanie, zgodnie z przepisami, winno odbywać się w drodze powszechnych wyborów.
3. Procesowi podlegają naczelnicy regionów autonomicznych, jeżeli statut regionu nie określa innego sposobu obsadzenia ich stanowiska."

2. Po art. 2 dodaje się art. 2A o następującej treści:
"Art. 2a
1. Jeżeli w przepisach jest mowa o kadencji, oznacza to minimalny okres pełnienia funkcji przez wybraną osobę z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Kadencja wygasa w momencie ogłoszenia zwycięzcy wyborów w Dzienniku Praw.
3. Kadencja może zostać skrócona w wyniku rezygnacji urzędnika z pełnionej funkcji lub odwołania osoby ze stanowiska w ramach przepisów odrębnych."

3. W art. 3 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
"4. Osoby spełniające wymogi kandydowania mogą zgłaszać swoje kandydatury od chwili wejścia w życie zarządzenia wyborów do siedmiu dni od daty złożenia pierwszej, zgodnej z przepisami, kandydatury."

4. W art. 3 po ust. 4 dodaje się ust. 4a o następującej treści:
"4a. Kandydatury, o których mowa w ust. 4, składa się w odpowiednim dziale Urzędu Opinii Publicznej. Zgłoszenia winny zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata,
2) stanowisko, na które osoba kandyduje,
3) zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 2 ust. 3 dekretu,
4) ewentualne inne dane wymagane przepisami odrębnymi."

5. Art. 5 ust. 1 otrzymuje treść:
"1. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzenia wyborów, każdy obywatel ma prawo w terminie do trzech dni od daty powzięcia informacji o naruszeniu przepisów, zgłosić protest wyborczy do Trybunału Krajowego. Uprawnienie do złożenia protestu wygasa po miesiącu od daty ogłoszenia wyników wyborów."


Art. 2
Zmiany wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia niniejszego dekretu w Dzienniku Praw.

[-] Adam Peterelli
Prezydent Trizondalu
TEKST JEDNOLITY

ODPOWIEDZ

Wróć do „Dekrety i ustawy”