Dekret Rządowy nr 3/2016 o organizacji forum państwowego

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Dekret Rządowy nr 3/2016 o organizacji forum państwowego

Post autor: Marcel Hans » sobota 20 lut 2016, 14:20

Dekret Rządowy nr 3/2016 o organizacji forum państwowego
Trizopolis, 20.02.2016
Na podstawie przepisów dekretu Prezydenta nr 1/2016 o Rządzie z dnia 21.01.2016 ogłasza się następujące przepisy:

Art. 1 [Przepisy ogólne]
1. Celem niniejszego dekretu jest określenie ram prawnych dotyczących dostępu do działów forum Trizondalu oraz do ich treści w zależności od statusu mieszkańca.
2. Forum Trizondalu podzielone jest na działy:
a) ogólnodostępne, to jest działy kategorii A,
b) z ograniczonym dostępem, to jest działy kategorii B,
c) działy obywatelskie, to jest działy kategorii C.
3. Dekret niniejszy nie reguluje prawa prasowego ani problematyki z tym związanej.

Art. 2 [Działy kategorii A]
1. Działami kategorii A są wszystkie działy, do których dostęp może mieć każdy użytkownik forum po zalogowaniu.
2. Wiadomości oraz/lub grafiki publikowane w działach kategorii A są własnością ich autorów, chyba że zachodzi jedna lub kilka z następujących przesłanek:
a) autor w czasie ich publikacji był obywatelem, jednak z powodów innych niż zrzeczenie się, obywatelstwo odebrano mu;
b) od dnia publikacji minęło conajmniej sześć miesięcy;
c) autor zrzekł się praw do tychże wiadomości lub grafik na korzyść wspólną lub prywatną;
d) wiadomości i grafiki powstały w wyniku obowiązków służbowych wykonanych przez osoby zatrudnione przez Państwo Trizondalskie lub powołane na mocy postanowienia.
3. Jeśli autor wiadomości oraz/lub grafiki nie zaznaczył inaczej bezpośrednio w niej lub pod nią,
wówczas podlegają one możliwości nieograniczonego wykorzystania przez innych mieszkańców Trizondalu.
4. W stosunku do przepisów ust. 3 stosuje się takie ograniczenie, że zabronionym pod groźbą kary wymierzonej przez Trybunał Krajowy jest wykorzystywać twórczość osoby w celu jej obrażenia lub ośmieszenia.
5. Właścicielem wiadomości oraz/lub grafik, które nie są już własnością ich autorów ani innych osób
staje się Państwo Trizondalskie, którego reprezentantem w tych sprawach jest Prezydent Trizondalu
lub podległy mu funkcjonariusz odpowiedzialny za te sprawy.


Art. 3 [Działy kategorii B]
1. Działami kategorii B są wszystkie działy, do których dostęp w jakikolwiek sposób dla jakichkolwie mieszkańców jest ograniczony. Jeśli dział spełnia kryteria działu kategorii B i C równocześnie, wówczas przypisać mu należy kategorię C.
2. Dział kategorii B może zostać stworzony:
a) na potrzeby prac technicznych na forum,
b) na wniosek osoby prywatnej lub organizatora przedsięwzięcia,
c) na wniosek organu władzy państwowej centralnej lub lokalnej.
3. Jeśli w dziale kategorii B nie zaznaczono inaczej, wówczas zastosowanie do niego mają przepisy art. 2 niniejszego dekretu, z wyjątkiem ust. 3. Możliwość nieograniczonego wykorzystania dotyczy jedynie innych osób uprawnionych do korzystania w sposób pełny lub ograniczony z tego działu.

Art. 4 [Działy kategorii C]
1. Działami kategorii C są wszystkie działy, do których dostęp dla nieobywateli jest ograniczony lub wykluczony, a które są ogólnodostępne dla wszystkich obywateli.
2. Celem działów kategorii C jest stworzenie miejsca nieskrępowanej wymiany poglądów i myśli dla obywateli Trizondalu.
3. Wiadomości oraz/lub grafiki publikowane w działach kategorii C przez trzy miesiące od dnia publikacji, chyba, że autor zaznaczył inaczej, :
a) nie mogą być powielane, w szczególności cytowane na forach i w prasie zagranicznej;
b) mogą być parafrazowane po trzech dniach od publikacji,
c) stają się własnością Państwa Trizondalskiego po 3 miesiącach od dnia publikacji, chyba, że autor zastrzegł inaczej, wówczasjednak nie później niż po 6 miesiącach;
4. Dopuszcza się wprowadzenie regulaminu dla działu kategorii C, który zawęża lub uszczegóławia zastosowanie przepisów ust. 3.
5. Prezydent Trizondalu lub osoba przez niego upoważniona, tworzy listę działów kategorii C, którą podaje do publicznej wiadomości.

Art. 5 [Ochrona prawna]
1. Za zabezpieczenie działów kategorii B i C przed dostępem osób nieuprawnionych odpowiadają służby informatyczne Trizondalu, w szczególności władze wykonawcze.
2. Przepisy ograniczające prawo do powielania, w szczególności cytowania, nie mają mocy wiążącej dla spraw przed sądami i trybunałami Trybunału oraz w postępowaniach administracyjnych.
3. W przypadku wątpliwości, co do zajścia przesłanek z ust. 2 art. 2, rozstrzyga je zawsze Trybunał Krajowy zgodnie z podstawami prawnymi oraz faktycznym stanem rzeczy.
4. Kto świadomie narusza cele tego dekretu, a w szczególności, kto nie stosuje się do przepisów ust. 2 i 3 art. 2 lub ust. 2 art. 3 lub ust. 3 art. 4, podlega karze, w zależności od wagi sprawy, od ograniczenia lub pozbawienia dostępu do wybranych for do kary ograniczenia dostępu do forum Trizondalu na okres najwyżej 21 dni. W sprawach nieistotnych sąd ma prawo odstąpić od wymierzenia kary.
5. Kto nieświadomie narusza cele tego dekretu, a w szczególności, kto nie stosuje się do przepisów ust. 2 i 3 art. 2 lub ust. 2 art. 3 lub ust. 3 art. 4 podlega karze, w zależności od wagi sprawy, od upomnienia do ograniczenia lub pozbawienia dostępu do wybranych for Trizondalu.
6. Jeśli autor wiadomości lub grafiki złoży oświadczenie, które w treści będzie wykluczało wygaśnięcie praw własności do jego konkretnej wiadomości oraz/lub grafiki, wówczas taka wiadomość oraz/lub grafika stanowią jego wyłączną własność i nie stosuje się do nich przepisów niniejszego dekretu. Przepisu nie stosuje się do przesłanki ppkt. d ust. 2 art. 2.

Art. 6 [Przepisy końcowe]
1. Od dnia wejścia w życie dekretu autorzy wiadomości i grafik opublikowanych na obecnym forum Trizondalu przez 01.10.2015 mają 12 miesięcy by skorzystać z prawa określonego w ust. 6 art. 5. Po złożeniu stosownego oświadczenia ich prawo własności zostanie im z mocy prawa przywrócone.
2. Dekret wchodzi w życie po 7 dniach od ogłoszenia.
(-) Marcel Hans,
Sekretarz ds. Dyplomacji i Administracji Państwowej

ODPOWIEDZ

Wróć do „Dekrety i ustawy”