Tytuły honorowe

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Tytuły honorowe

Post autor: Marcel Hans » czwartek 03 gru 2015, 21:50

Wybaczcie, że post pod postem, ale to dość ważna uwaga.
W Kugarii istnieje system tytułów (szlacheckich), w którym określono także, w jaki sposób zwracać się do utytułowanych: http://kugaria.cba.pl/chanat/szlachta-kugarii/

Podobny katalog tytułów i Budowniczych planowałem już wcześniej stworzyć, taką kartotekę mieszkańców Dalmencji, w takim przypadku ładnie by to współgrało. Moglibyśmy nawet wprowadzić sąd honorowy, gdzie specjalne wielokrotne nietytułowanie wiązałoby się z karą: upomnieniem/naganą.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Tytuły honorowe

Post autor: Marcel Hans » piątek 11 gru 2015, 08:00

Jak mi nic nie stanie na przeszkodzie, przedstawię także formy zwracania się do utytułowanych i cały projekt.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Tytuły honorowe

Post autor: Marcel Hans » sobota 12 gru 2015, 23:30

Proszę o poważne podejście do tego projektu, bo przewiduje nie tylko system tytułów, ale także wewnętrzne sądy i prawo "karne":
WSZELKIE UWAGI MILE WIDZIANE!
. Tytuły honorowe za zasługi na rzecz Dalmencji, bez możliwości ich dziedziczenia.

Art. 1 [Cel uchwały]
Niniejsza uchwała ma na celu przywrócenie na terytorium Gubernatorstwa Dalmencji systemu tytułów honorowych nadawanych jako podziękowanie i docenienie pracy włożonej przez daną osobę dla rozwoju i na rzecz Dalmencji.

Art. 2 [Nadawanie tytułów honorowych i ich odbieranie]
1. Tytuły honorowe nadawane są z okazji ważnych świąt regionalnych i państwowych oraz w chwilach doniosłych dla Dalmencji.
2. Gerant nadaje w drodze Zarządzenia tytuł honorowy osobie, która spełnia kryteria umieszczone w niniejszej uchwale oraz w uznaniu Geranta zasługuje na taki tytuł. Przepisu nie stosuje się do ust. 8 art. 3
3. Stany Generalne nadają w drodze uchwały, przez aklamację (to jest przy braku głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących), tytuł honorowy osobie, która spełnia kryteria umieszczone w niniejszej uchwale oraz w uznaniu głosujących zasługuje na taki tytuł.
4. Tytułów honorowych nie nadaje się częściej niż co cztery miesiące. Od tej zasady dopuszcza się wyjątek na korzyść osoby, która w sposób szczególny, w szczególnie ważnej dla Dalmencji chwili wykazała się zasługami, które winny być docenione bez zbędnej zwłoki poprzez nadanie jej tytułu honorowego.
5. Tytuł honorowy może być odebrany, jeśli zajdzie jedna z następujących sytuacji::
a) osoba utytułowana swoimi działanami shańbi dobre imię Dalmencji,
b) będzie niszczyć, kasować: strony, opisy, posty, tematy, grafiki dotyczące Dalmencji,
c) obrazi symbole regionalne, tradycje i zwyczaje dalmenckie.
6. Tytuł honorowy w przypadku zrzeknięcia się publicznie go, zostaje z mocy prawa odebrany.
7. Tytuł honorowy odbierany jest Zarządzeniem Geranta lub uchwałą Stanów Generalnych przyjętą zwykłą większością głosów. W obu przypadkach wymaga się podania szerszego uzasadnienia decyzji.

Art. 3 [Tytuły za działalność ogólnodalmencką]
Wyróżnia się następujące tytuły za działalność ogólnodalmencką:
1. Bohater Dalmencji - najwyższy tytuł, nadany może być tylko raz, za ogólne zasługi na rzecz regionu, całościową pracę. Do utytułowanego należy się zwracać: Wielki Bohaterze.
2. Pierwszy Budowniczy - nadany może być tylko raz, za zasługi na rzecz rozwoju całościowego Dalmencji, przede wszystkim prawnego. Do utytułowanego należy się zwracać: Zasłużony Budowniczy lub Pierwszy Budowniczy.
3. Dobry Gospodarz - nadawany wielokrotnie za sprawne zarządzanie miejscowoścowością lub/i regionem. Do utytułowanego należy się zwracać: Dobry Gospodarzu.
4. Człowiek Dobrej Woli- nadawany wielokrotnie za aktywność na różnych polach v-życia.
5. Mecenas Kultury Dalmenckiej - nadawany wielokrotnie za zasługi na polu kultury.
6. Atleta Dalmencki- nadawany wielokrotnie za zasługi na polu sportowym.
7. Przezacny Gość - nadawany jednokrotnie osobom spoza Dalmencji, które przyczyniły się swoim jednorazowym lub ciągłym działaniem na rzecz rozwoju regionu. Do utytułowanego należy się zwracać: Przezacny lub Przezacny Gościu.
8. Szacowny Pan/ Szacowna Pani - nadawany raz w roku przez Stany Generalne osobie spośród Budowniczych Dalmencji i zgłoszonych kandydatów, która w mijającym roku najlepiej przysłużyła się Dalmencji; obowiązuje tylko do wyboru nowego Szacownego Pana/Szacownej Pani. Do utytułowanego należy się zwracać: Szacowny Panie lub Szacowna Pani.

Art. 4 [Tytuły za działalność w Zachodniej Dalmencji]

Wyróżnia się następujące tytuły za działalność na terenie i/lub dla Zachodniej Dlamencji:
1. Palatyn Ulsański - najwyższy tytuł nadawany jednokrotnie za zasługi ogólne na rzecz Zachodniej Dalmencji, całościową pracę. Do utytułowanego należy się zwracać: Wysoki Palatynie.
2. Kreator - tytułu nadawany wielokrotnie za konkretną inicjatywę, działalność; Do utytułowanego należy się zwracać: Szacowny Kreatorze lub Szacowny.
3. Emisar - tytuł nadawany wielokrotnie za inicjatywy zmierzające do poprawy jakości życia w regionie; Do utytułowanego należy się zwracać: Wysoki Emisarze lub Szacowny Utytułowany.
4. Kurator Sztuki- tytuł nadawany wielokrotnie za zasługi na polu kultury;
5. Dyskobol Dalmencki- tytuł nadawany wielokrotnie za sługi na polu sportowym;

Art. 5 [Tytuły za działalność w Zagłębiu Rottery]
Wyróżnia się następujące tytuły za działalność na terenie i/lub dla Zagłębia Rottery:
1. Tytan Pracy - najwyższy tytuł nadawany jednokrotnie za zasługi ogólne na rzecz Zagłębia Rottery. Do utytułowanego należy się zwracać: Wielce Zasłużony lub Tytanie.
2. Człowiek Czynu - nadawany wielokrotnie za zasługi ogólne na rzecz lub konkretną inicjatywę na rzecz regionu. Do utytułowanego należy się zwracać: Bracie/Siostro w Czynach.
3. Bojownik Dobrobytu- nadawany wielokrotnie za nieugiętą postawę w dążeniu rzecz rozwoju regionu;
4. Przyjaciel/Przyjaciółka Ludzi Kultury - nadawany wielokrotnie za zasługi na polu kultury; Do utytułowanego należy się zwracać: Przyjacielu lub Przyjaciółko.
5. Witalis - tytuł nadawany wielokrotnie za zasługi na polu sportowym;

Art. 6 [Obowiązek tytułowania]
1. W każdym akcie prawnym i piśmie oficjalnym urzędowym należy używać tytułów honorowych.
2. W dyskusjach w Stanach Generalnych oraz w innych urzędach ogólnodalmenckich rozmówcy zobowiązani są do zwracania się zgodnie z tytułami.
3. Jeśli przy tytule nie zaznaczono szczególno sposobu zwracania się do osób utytułowanych, wówczas przy apostrofie należy używać formy Zasłużony lub Szacowny, albo Zacny.
4. Tworzy się spis osób utytułowanych. Za jego aktualizację odpowiada Trybunał Honorowy i jego członkowie wszyscy razem oraz każdy z osobna.
5. Jeśli osoba ma więcej tytułów, należy tytułować według tytułu najwyższego w hierarchi, przy czym wyżej w hierarchi uplasowane są tytuły ogólnodalmenckie niż regionalne.

Art. 7 [Trybunał Honorowy]
1. Każdy utytułowany, którego tytuł wciąż jest w mocy, ma prawo zwrócić się do Trybunału Honorowego, w przypadku, gdy:
a) inny utytułowany obraził go, a obrażony zaniechał złożenia sprawy przed sądami ogólnymi;
b) inny utytułowany swoim działaniem specjalnie zmierza do dokuczenia zwracającemu się do Trybunału;
c) inny utytułowany mimo upomnienia łamie zasady wynikające z ust. 2 i 3 art. 6 niniejszej uchwały.
2. Trybunał Honorowy może osobę dokonującą się czynu wymienionego w ust. 1 ukarać jedną z następujących kar, a w zależności od dokuczliwości i celowości działań tejże osoby (kary według hierarchi ważności, od najniższej):
a) karą nagany,
b) karą publicznej nagany w mediach ogólnotrizondalskich,
c) karą wykluczenia z prawa do zasiadania w Trybunale Honorowym na okres 14 dni,
d) karą wykluczenia z prawa do zasiadania w Trybunale Honorowym dożywotnio,
e) karą zwolnienia innych utytułowanych od przestrzegania ust. 2 i 3 art. 6 niniejszej uchwały względem osoby karanej na okres 7 dni,
f) karą zwolnienia innych utytułowanych od przestrzegania ust. 2 i 3 art. 6 niniejszej uchwały względem osoby karanej na okres 21 dni,
g) karą zwolnienia innych utytułowanych od przestrzegania ust. 2 i 3 art. 6 niniejszej uchwały względem osoby karanej na okres 30 dni.
3. Trybunał Honorowy tworzony jest przez wszystkich utytułowanych, na których nie nałożono kary z ppkt. d ust. 2, ust. 5 oraz z wyłączeniem zwracającego się do Trybunału z wnioskiem o ukaranie, a także oskarżonego o działanie określone w ust. 1.
4. Trybunał Honorowy podejmuje głosy większością zwykłą, gdzie każdy utytułowany tytułem ogólnodalmenckim ma 2 głosy, a utytułowany tytułem regionalnem 1 głos. Głosy sumują się zgodnie z liczbą posiadanych tytułów.
5. Zwracający się do Trybunału zgodnie z ust. 1 zrzeka się prawa do dochodzenia swoich praw na drodze sądowniczej w sądach powszechnych. Złamanie tej zasady skutkuje dożywotnim wykluczeniem z prawa do zasiadania w Trybunale.

Art. 8 [Przepisy końcowe]
1. Sprawy nieuregulowane materii tytułów honorowych uregulować może swoimi postanowieniami Trybunał Honorowy.
2. Osoby, które odznaczono tytułem honorowym na mocy innych przepisów wewnątrzregionalnych mają prawo zwrócić się w ciągu 14 dni o uznanie ich tytułu do Stanów Generalnych, a te większością zwykłą głosów w uchwale, podejmują decyzję o uznaniu lub odrzuceniu wniosku.
3. Przepisy niniejszej uchwały wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia.
Tabele z tytułami:
Obrazek
Obrazek
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Tytuły honorowe

Post autor: Marcel Hans » poniedziałek 14 gru 2015, 22:34

Damy radę nadać tytuły przed wigilią?
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Tytuły honorowe

Post autor: Marcel Hans » czwartek 17 gru 2015, 16:52

Jutro otwieram po południu głosowanie, więc jak ktoś ma uwagi, to proszę teraz.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Tytuły honorowe

Post autor: Marcel Hans » piątek 18 gru 2015, 23:23

Obrazek Otwieram głosowanie nad projektem uchwały o tytułach dla zasłużonych Termin głosowania: 18.12.2015 - 22.12.2015
Upoważnieni: Budowniczowie Dalmencji
Możliwości oddania głosu:
  • ZA
  • PRZECIW
  • WSTRZYMUJĘ SIĘ
Projekt uchwały:
Art. 1 [Cel uchwały]
Niniejsza uchwała ma na celu przywrócenie na terytorium Gubernatorstwa Dalmencji systemu tytułów honorowych nadawanych jako podziękowanie i docenienie pracy włożonej przez daną osobę dla rozwoju i na rzecz Dalmencji.

Art. 2 [Nadawanie tytułów honorowych i ich odbieranie]
1. Tytuły honorowe nadawane są z okazji ważnych świąt regionalnych i państwowych oraz w chwilach doniosłych dla Dalmencji.
2. Gerant nadaje w drodze Zarządzenia tytuł honorowy osobie, która spełnia kryteria umieszczone w niniejszej uchwale oraz w uznaniu Geranta zasługuje na taki tytuł. Przepisu nie stosuje się do ust. 8 art. 3
3. Stany Generalne nadają w drodze uchwały, przez aklamację (to jest przy braku głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących), tytuł honorowy osobie, która spełnia kryteria umieszczone w niniejszej uchwale oraz w uznaniu głosujących zasługuje na taki tytuł.
4. Tytułów honorowych nie nadaje się częściej niż co cztery miesiące. Od tej zasady dopuszcza się wyjątek na korzyść osoby, która w sposób szczególny, w szczególnie ważnej dla Dalmencji chwili wykazała się zasługami, które winny być docenione bez zbędnej zwłoki poprzez nadanie jej tytułu honorowego.
5. Tytuł honorowy może być odebrany, jeśli zajdzie jedna z następujących sytuacji::
a) osoba utytułowana swoimi działanami shańbi dobre imię Dalmencji,
b) będzie niszczyć, kasować: strony, opisy, posty, tematy, grafiki dotyczące Dalmencji,
c) obrazi symbole regionalne, tradycje i zwyczaje dalmenckie.
6. Tytuł honorowy w przypadku zrzeknięcia się publicznie go, zostaje z mocy prawa odebrany.
7. Tytuł honorowy odbierany jest Zarządzeniem Geranta lub uchwałą Stanów Generalnych przyjętą zwykłą większością głosów. W obu przypadkach wymaga się podania szerszego uzasadnienia decyzji.

Art. 3 [Tytuły za działalność ogólnodalmencką]
Wyróżnia się następujące tytuły za działalność ogólnodalmencką:
1. Bohater Dalmencji - najwyższy tytuł, nadany może być tylko raz, za ogólne zasługi na rzecz regionu, całościową pracę. Do utytułowanego należy się zwracać: Wielki Bohaterze.
2. Pierwszy Budowniczy - nadany może być tylko raz, za zasługi na rzecz rozwoju całościowego Dalmencji, przede wszystkim prawnego. Do utytułowanego należy się zwracać: Zasłużony Budowniczy lub Pierwszy Budowniczy.
3. Dobry Gospodarz - nadawany wielokrotnie za sprawne zarządzanie miejscowoścowością lub/i regionem. Do utytułowanego należy się zwracać: Dobry Gospodarzu.
4. Człowiek Dobrej Woli- nadawany wielokrotnie za aktywność na różnych polach v-życia.
5. Mecenas Kultury Dalmenckiej - nadawany wielokrotnie za zasługi na polu kultury.
6. Atleta Dalmencki- nadawany wielokrotnie za zasługi na polu sportowym.
7. Przezacny Gość - nadawany jednokrotnie osobom spoza Dalmencji, które przyczyniły się swoim jednorazowym lub ciągłym działaniem na rzecz rozwoju regionu. Do utytułowanego należy się zwracać: Przezacny lub Przezacny Gościu.
8. Szacowny Pan/ Szacowna Pani - nadawany raz w roku przez Stany Generalne osobie spośród Budowniczych Dalmencji i zgłoszonych kandydatów, która w mijającym roku najlepiej przysłużyła się Dalmencji; obowiązuje tylko do wyboru nowego Szacownego Pana/Szacownej Pani. Do utytułowanego należy się zwracać: Szacowny Panie lub Szacowna Pani.

Art. 4 [Tytuły za działalność w Zachodniej Dalmencji]
Wyróżnia się następujące tytuły za działalność na terenie i/lub dla Zachodniej Dlamencji:
1. Palatyn Ulsański - najwyższy tytuł nadawany jednokrotnie za zasługi ogólne na rzecz Zachodniej Dalmencji, całościową pracę. Do utytułowanego należy się zwracać: Wysoki Palatynie.
2. Kreator - tytułu nadawany wielokrotnie za konkretną inicjatywę, działalność; Do utytułowanego należy się zwracać: Szacowny Kreatorze lub Szacowny.
3. Emisar - tytuł nadawany wielokrotnie za inicjatywy zmierzające do poprawy jakości życia w regionie; Do utytułowanego należy się zwracać: Wysoki Emisarze lub Szacowny Utytułowany.
4. Kurator Sztuki- tytuł nadawany wielokrotnie za zasługi na polu kultury;
5. Dyskobol Dalmencki- tytuł nadawany wielokrotnie za sługi na polu sportowym;

Art. 5 [Tytuły za działalność w Zagłębiu Rottery]
Wyróżnia się następujące tytuły za działalność na terenie i/lub dla Zagłębia Rottery:
1. Tytan Pracy - najwyższy tytuł nadawany jednokrotnie za zasługi ogólne na rzecz Zagłębia Rottery. Do utytułowanego należy się zwracać: Wielce Zasłużony lub Tytanie.
2. Człowiek Czynu - nadawany wielokrotnie za zasługi ogólne na rzecz lub konkretną inicjatywę na rzecz regionu. Do utytułowanego należy się zwracać: Bracie/Siostro w Czynach.
3. Bojownik Dobrobytu- nadawany wielokrotnie za nieugiętą postawę w dążeniu rzecz rozwoju regionu;
4. Przyjaciel/Przyjaciółka Ludzi Kultury - nadawany wielokrotnie za zasługi na polu kultury; Do utytułowanego należy się zwracać: Przyjacielu lub Przyjaciółko.
5. Witalis - tytuł nadawany wielokrotnie za zasługi na polu sportowym;

Art. 6 [Obowiązek tytułowania]
1. W każdym akcie prawnym i piśmie oficjalnym urzędowym należy używać tytułów honorowych.
2. W dyskusjach w Stanach Generalnych oraz w innych urzędach ogólnodalmenckich rozmówcy zobowiązani są do zwracania się zgodnie z tytułami.
3. Jeśli przy tytule nie zaznaczono szczególno sposobu zwracania się do osób utytułowanych, wówczas przy apostrofie należy używać formy Zasłużony lub Szacowny, albo Zacny.
4. Tworzy się spis osób utytułowanych. Za jego aktualizację odpowiada Trybunał Honorowy i jego członkowie wszyscy razem oraz każdy z osobna.
5. Jeśli osoba ma więcej tytułów, należy tytułować według tytułu najwyższego w hierarchi, przy czym wyżej w hierarchi uplasowane są tytuły ogólnodalmenckie niż regionalne.

Art. 7 [Trybunał Honorowy]
1. Każdy utytułowany, którego tytuł wciąż jest w mocy, ma prawo zwrócić się do Trybunału Honorowego, w przypadku, gdy:
a) inny utytułowany obraził go, a obrażony zaniechał złożenia sprawy przed sądami ogólnymi;
b) inny utytułowany swoim działaniem specjalnie zmierza do dokuczenia zwracającemu się do Trybunału;
c) inny utytułowany mimo upomnienia łamie zasady wynikające z ust. 2 i 3 art. 6 niniejszej uchwały.
2. Trybunał Honorowy może osobę dokonującą się czynu wymienionego w ust. 1 ukarać jedną z następujących kar, a w zależności od dokuczliwości i celowości działań tejże osoby (kary według hierarchi ważności, od najniższej):
a) karą nagany,
b) karą publicznej nagany w mediach ogólnotrizondalskich,
c) karą wykluczenia z prawa do zasiadania w Trybunale Honorowym na okres 14 dni,
d) karą wykluczenia z prawa do zasiadania w Trybunale Honorowym dożywotnio,
e) karą zwolnienia innych utytułowanych od przestrzegania ust. 2 i 3 art. 6 niniejszej uchwały względem osoby karanej na okres 7 dni,
f) karą zwolnienia innych utytułowanych od przestrzegania ust. 2 i 3 art. 6 niniejszej uchwały względem osoby karanej na okres 21 dni,
g) karą zwolnienia innych utytułowanych od przestrzegania ust. 2 i 3 art. 6 niniejszej uchwały względem osoby karanej na okres 30 dni.
3. Trybunał Honorowy tworzony jest przez wszystkich utytułowanych, na których nie nałożono kary z ppkt. d ust. 2, ust. 5 oraz z wyłączeniem zwracającego się do Trybunału z wnioskiem o ukaranie, a także oskarżonego o działanie określone w ust. 1.
4. Trybunał Honorowy podejmuje głosy większością zwykłą, gdzie każdy utytułowany tytułem ogólnodalmenckim ma 2 głosy, a utytułowany tytułem regionalnem 1 głos. Głosy sumują się zgodnie z liczbą posiadanych tytułów.
5. Zwracający się do Trybunału zgodnie z ust. 1 zrzeka się prawa do dochodzenia swoich praw na drodze sądowniczej w sądach powszechnych. Złamanie tej zasady skutkuje dożywotnim wykluczeniem z prawa do zasiadania w Trybunale.

Art. 8 [Przepisy końcowe]
1. Sprawy nieuregulowane materii tytułów honorowych uregulować może swoimi postanowieniami Trybunał Honorowy.
2. Osoby, które odznaczono tytułem honorowym na mocy innych przepisów wewnątrzregionalnych mają prawo zwrócić się w ciągu 14 dni o uznanie ich tytułu do Stanów Generalnych, a te większością zwykłą głosów w uchwale, podejmują decyzję o uznaniu lub odrzuceniu wniosku.
3. Przepisy niniejszej uchwały wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia.

Awatar użytkownika
Robert Dąbski-Hans
Trizondal
Posty: 1492
Rejestracja: niedziela 29 mar 2015, 09:27
Data V-narodzin: 07 lut 2011
Miejsce V-Zamieszkania: Sclavinian
V-Pochodzenie: Sclavinia
ID: TRI-008

Odznaczenia

Re: Tytuły honorowe

Post autor: Robert Dąbski-Hans » piątek 18 gru 2015, 23:48

ZA
RDH

Niekwestionowany autorytet moralny, uhonorowany Srebrnym Krzyżem Honorowym w II Królestwie Sclavinii. Wieloletni redaktor The Politique. Były Prezydent Trizondalu. Dziś walka na froncie sportowym.

Awatar użytkownika
Krzysztof Hans
Trizondal
Posty: 1936
Rejestracja: piątek 27 mar 2015, 22:50
Data V-narodzin: 06 sie 2009
Miejsce V-Zamieszkania: Trzciana/Eldorat
V-Pochodzenie: Sarmacja/Trizondal
ID: TRI-006

Odznaczenia

Re: Tytuły honorowe

Post autor: Krzysztof Hans » sobota 19 gru 2015, 00:30

Jedno wielkie ZA ode mnie

Awatar użytkownika
Ciaran van Scharfschuetze
Zmarły
Trizondal
Posty: 2405
Rejestracja: środa 18 mar 2015, 15:02
Data V-narodzin: 26 mar 2007
Miejsce V-Zamieszkania: Tainen
V-Pochodzenie: RWŚ
ID: TRI-005
Kontakt:

Re: Tytuły honorowe

Post autor: Ciaran van Scharfschuetze » sobota 19 gru 2015, 01:40

za
(-) Ciaran van Scharfschuetze Gubernator Zongyi, Budowniczy Dalmencji, Dobry Gospodarz i Zarządca Nowego Jantaru

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Tytuły honorowe

Post autor: Marcel Hans » wtorek 22 gru 2015, 20:28

Głosuję ZA.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Archiwum Dalmenckie”