Statut - projekt i dyskusja

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Marcel Hans » sobota 13 cze 2015, 12:05

To czekamy na Twoje odniesienie, mam prośbę, tylko nie odnoś się do tego, co już zaznaczył Ciaran i w czym mu przyznałem rację :D
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Robert Dąbski-Hans
Trizondal
Posty: 1492
Rejestracja: niedziela 29 mar 2015, 09:27
Data V-narodzin: 07 lut 2011
Miejsce V-Zamieszkania: Sclavinian
V-Pochodzenie: Sclavinia
ID: TRI-008

Odznaczenia

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Robert Dąbski-Hans » sobota 13 cze 2015, 17:12

W zasadzie to nie mam co się rozpychać nad zupełnie odmiennym projektem, zresztą pewnie nie pasowałby do Dalmencji, dlatego oprócz ewentualnych poprawek błędów i powycinaniu takich podpunktów-wydmuszek nie mam nic do dodania. ;)
RDH

Niekwestionowany autorytet moralny, uhonorowany Srebrnym Krzyżem Honorowym w II Królestwie Sclavinii. Wieloletni redaktor The Politique. Były Prezydent Trizondalu. Dziś walka na froncie sportowym.

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Marcel Hans » niedziela 14 cze 2015, 14:17

Poprawiony tekst (załączniki znajdą się później, chyba, że ktoś z Was chce je dodać):
Podkreśliłem zmiany wprowadzone przeze mnie (nie podkreśliłem poprawionych błędów językowych, gramatycznych itp.) oraz dopisków nie zmieniających treści aktu, a poprawiających jego wymowę.
Art. 1 [Sprawy ogólne]
1. Gubernatorstwo Dalmencji stanowi urzeczywistnienie ambicji i dążeń ludzi wszystkich narodowości i klas społecznych zamieszkujących Dalmencji, a które to oparte jest na pełnej zgodzie, współpracy i równości wszystkich ludzi zamieszkujących Ziemie Dalmenckie.
2. Niniejszy akt prawny jest aktem najwyższej rangi na Ziemiach Dalmenckich zaraz po prawach Państwa Trizondalskiego. Stanowi o podstawowych zasadach funkcjonowania Gubernatorstwa Dalmencji.
3. Gubernatorstwo Dalmencji jest jedynym prawnym i faktycznym kontynuatorem Królestwa Dalmencji oraz późniejszego Gubernatorstwa Dalmencji w Trizondalu we wszystkich jego formach prawnych.
4. Stolicą Gubernatorstwa Dalmencji jest Miasto Ludzi Pracy Rottera.
5. Symbolami Gubernatorstwa Dalmencji są flaga i herb przedstawione w załącznikach: Nr 1 i Nr 2, w takiej samej kolejności.
6. Za cyfrowe terytorium Dalmencji uznaje się podforum Gubernatorstwa Dalmencji oraz wszystkie podfora inicjatyw i instytucji mających siedzibę na terenie Gubernatorstwa. Do terytorium cyfrowego wlicza się także wszelkie strony internetowe i fora będące własnością Gubernatorstwa Dalmencji, a w tym także miejscowości dalmenckich.
6. Za wirtualne terytorium Dalmencji uznaje się ziemie zaznaczone na mapie znajdującej się w Załączniku Nr 3.
7. Językami urzędowymi na terytorium Gubernatorstwa Dalmencji są język polski oraz język wschodni.

Art. 2 [Mieszkańcy i Budowniczowie]
1. Najwyższą władzę w Gubernatorstwie Dalmencji posiadają i stanowią Budowniczowie Dalmencji. Budowniczowie Dalmencji to osoby zasłużone, które przez swoje codzienne życie i pracę
2. Mieszkańcy Gubernatorstwa Dalmencji mają prawo decydować o miejscowościach i regionach, w których mieszkają w sposób określony przez przepisy obowiązujące w Gubernatorstwie Dalmencji.
3. Status Budowniczego Dalmencji otrzymać może jedynie osoba zamieszkująca w Dalmencji, która swoim zaangażowaniem w rozwój i budowę Gubernatorstwa Dalmencji zasłużyła na to szczególne wyróżnienie.
4. Status Budowniczego Dalmencji zostaje nadany na prośbę osoby zainteresowanej w jednej z dwóch możliwych dróg:
a) poprzez głosowanie w Stanach Generalnych przez aklamację, a sam status nadany jest w drodze uchwały Stanów Generalnych,
lub
b) poprzez otrzymanie podpisów przynajmniej 2 innych Budowniczych oraz żadnego sprzeciwu ze strony innych Budowniczych, a sam status nadany jest poprzez ogłoszenie tego faktu przez Geranta na forum.
5. Budowniczy Dalmencji może się zrzec swojego statusu. Statusu Budowniczego Dalmencji nie można pozbawić inaczej niż przez odebranie go za zgodą wszystkich pozostałych Budowniczych Dalmencji w przypadku shańbienia dobrego imienia Gubernatorstwa Dalmencji lub tradycji i historii Regionu.
6. W Załączniku Nr 3 znajduje się lista osób posiadających status Budowniczego Dalmencji na dzień przyjęcia niniejszej uchwały.
7. Jeśli Budowniczy Dalmencji nie był aktywny przez okrez trzech miesięcy lub dłuższy na forum Gubernatorstwa Dalmencji, wówczas po jego powrocie, aby przysługiwały mu prawa Budowniczego Dalmencji musi złożyć przyrzeczenie o treści:
"Ja [imię i nazwisko składającego] oświadczam, iż zamierzam kontynuować swą pracę na rzecz rozwoju mojej wirtualnej Małej Ojczyzny - Gubernatorstwa Dalmencji oraz każdego dnia jeszcze bardziej przyczyniać się do Jej rozkwitu".
Takie przyrzecznie musi być opatrzone datą oraz podpisem składającego. Dopiero w trzecim dniu od złożenia przyrzeczenia na forum Gubernatorstwa Dalmencji osoba je składająca znowu posiada wszystkie uprawnienia Budowniczego Dalmencji, a w szczególności prawo do brania udziału w głosowaniach Stanów Generalnych.

Art. 3 [Stany Generalne]
1. Stany Generalne stanowią kolegialną formę władzy prawodawczej, w której prawo do głosu posiada jedynie każdy Budowniczy Dalmencji.
2. Stany Generalne podejmują decyzje zwykłą większością głosów, tj. 50% głosujących + 1 głos osoby głosującej.
3. Stany Generalne przyjmują uchwały i postanowienia.
4. Uchwały stanowią najwyższą formę regionalnego aktu prawnego zaraz po statucie Gubernatorstwa. Uchwały ustanawiają, znoszą normy prawne, urzędy, isntytucje, obowiązki, prawa.
5. Postanowienia stanowią formę aktu prawnego powołującego, odwołującego osobę na lub z funkcji publicznej.
6. Uchwały publikuje osoba zarządzająca głosowanie, a jeśli jej nie ma inny Budowniczy.
7. Stany Generalne posiadają kompetencje wszystkich organów władzy w Gubernatorstwie Dalmencji i decydują o ich działaniu, a także o osobach pełniących wszelkie urzędy. Decydowanie to odbywa się zgodnie z ust. 2

Art. 4 [Gerant Dalmencji]
1. Zarządca Gubernatorstwa zwany także Gerantem pełni funkcję władzy wykonawczej w Gubernatorstwie Dalmencji i jest urzędem niekadencyjnym.
2. Gerant jest wybierany spośród chętnych Budowniczych Dalmencji przez Stany Generalne:
a) większością głosów w głosowaniu jawnym,
lub
b) większością głosów w głosowaniu tajnym, a wówczas dopuszcza się możliwość wykorzystania zewnętrznych skryptów informatycznych do przeprowadzenia głosowania.
3. Do zadań Geranta należą:
a) dbanie o rozwój gospodarczy i społeczny Gubernatorstwa Dalmencji,
b) dbanie o rozwój kulturalny oraz sportowy,
c) wspieranie rozwoju lokalnych samorządów oraz miejscowości,
d) wspieranie inicjatyw społecznych oraz inicjatyw prywatnych dążących do rozwoju Gubernatorstwa Dalmencji,
e) reprezentowanie mieszkańców i władz Gubernatorstwa Dalmencji przed władzami Trizondalu oraz innych instytucji, jednostek samorządowych,
f) dbanie o Skarb Gubernatorstwa Dalmencji i prowadzenie zrównoważonej polityki finansowej uwzględniającej potrzeby społeczne mieszkańców oraz możliwości ekonomiczne,
g) dbanie o majątek i własność Gubernatorstwa Dalmencji, a w szczególności o wszystkie instytucje oraz organy władzy,
i) zarządzanie i koordynacja pracy organów władzy w Gubernatorstwie, instytucji, organizacji oraz władz lokalnych,
j) wykonywanie innych wyżej nieujętych obowiązków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gubernatorstwa.
4. Gerant traci swoją funkcję w przypadku odwołania przez Stany Generalne w drodze określonej w punkcie 2, lub przez własną rezygnację zgłoszoną na forum Gubernatorstwa Dalmencji.
5. Gerant może powołać organy pomocnicze dla wykonywania zadań określonych w ust. 3.
6. Gerant wydaje zarządzenia, które mają moc uchwał. Zarządzenia mogą być uchylone w drodze uchwały przez Stany Generalne lub poprzez zarządzenie Geranta.
7. Gerant wydaje postanowienia zgodnie z ust. 5 art. 3.
7. Gerant wydaje ogłoszenia, w których reguluje kwestie nieuregulowane aktami prawnymi. Ogłoszenia muszą być opublikowane na forum Dalmencji by były ważne. Ogłoszenia muszą być zgodne z aktami prawnymi, a w szczególności ze statutem Gubernatorstwa Dalmencji. Ogłoszenia stanowią wytyczne dotyczące postępowania w określonych przypadkach, jednak ze względu na swój charakter są formą niesformalizowaną i nie stanowią aktów prawnych ogólnych o zasięgu regionalnym, ale są podstawą do działań podjętych przez podległe Gerantowi organy i instytucje.


Art. 5[Dziennik Praw]
1. Gubernatorstwo Dalmencji posiada własny Dziennik Praw, w którym publikuje wszystkie akty prawne.
2. Akty prawny wydane przez władze Gubernatorstwa Dalmencji są publikowane przez organy je wydające.
3. Nie publikuje się w Dzienniku Praw ogłoszeń, o których mowa w art. 4 ust. 7.
4. Dziennik Praw jest zarządzany przez Geranta, które dba o porządek w nim oraz poprawność językową aktów prawnych.
5. Akt prawny aby był ważny musi być opublikowany w Dzienniku Praw Gubernatorstwa Dalmencji.
6. Dopuszcza się publikowanie aktów prawnych w języku wschodnim, tylko jeśli stanowią one dokładne tłumaczenie z języka polskiego i zamieszczone są równocześnie w obu wersjach językowych.
7. Akty prawne muszą posiadać:
a) Numer aktu prawnego uporządkowany wg kolejności liczb naturalnych łamany przez rok, dla każdego roku i każdego rodzaju aktu prawnego prowadzi się oddzielną numerację,
b) Datę i miejsce wydania,
c) Podpis osoby reprezentującej organ wydający,
d) Treść aktu prawnego


Art. 6 [Porządek i ład]
1. Zabrania się nawoływania do jakiejkolwiek nienawiści, agresji i łamania prawa Dalmencji na terytorium Dalmencji pod groźbą wydalenia z terytorium Dalmencji na okres 7 dni.
2. Mieszkańcy Dalmencji są zobowiązani dbać o ład i porządek na terytorium Gubernatorstwa.Art. 7 [Regiony i miejscowości]

1. Gubernatorstwo Dalmencji dzieli się na dwa niezależne od siebie regiony:
a) Zachodnią Dalmencję ze stolicą w Ulsanii,
b) Zagłębie Rottery ze stolicą w Mieście Ludzi Pracy Rotterze.
2. Utworzenie nowej miejscowości wymaga zgody Geranta ogłoszonej na forum lub Stanów Generalnych wyrażonej w drodze uchwały.
3. Nadanie praw miejskich wsi wymaga zgody Geranta ogłoszonej na forum lub Stanów Generalnych wyrażonej w drodze uchwały.
4. Osoby zarządzające miejscowościami mogą wydawać ogłoszenia dotyczące zasad panujących w miejscowości, przy czym ogłoszenia te muszą być zgodne z ogłoszeniami Geranta.
5. Szczegółowy akt prawny określa zasady istnienia podziału administracyjnego w Gubernatorstwie Dalmencji i spraw z tym związanych.

Art.8 [Majątek Gubernatorstwa Dalmencji]
1. Majątkiem niezbywalnym Gubernatorstwa Dalmencji są lasy, rzeki, jeziora, wybrzeże morskie, plaże, pomniki, cmentarze, muzea, teatry, amfiteatry, opery, zabytki, aktualne siedziby władz Gubernatorstwa, infrastruktura drogowa, kolejowa i portowa oraz infrastruktura przesyłu energii, a także wszelkie budynki o istotnym znaczeniu gospodarczym, społecznym lub militarnym dla Gubernatorstwa Dalmencji.
2. Majątkiem zbywalnym Gubernatorstwa Dalmencji są wszystkie nieruchomości i ruchomości za wyłączeniem ust. 3 niniejszego artykułu.
3. Dopuszcza się dzierżawę majątku Gubernatorstwa Dalmencji.
4. W Zagłębiu Rottery zakłady pracy liczące więcej niż 1000 osób stanowią własność Gubernatorstwa Dalmencji i nie podlegają zbyciu, chyba, że za zgodą większości mieszkańców regionu i równoczesną zgodą wszystkich pracowników danego zakładu pracy.
5. Dopuszcza się powiększanie majątku Gubernatorstwa Dalmencji poprzez kupno nieruchomości oraz ruchomości.


Art. 9 [Dziedzictwo kulturowe]
1. Gubernatorstwo Dalmencji otacza ochroną dziedzictwo kulturowe Dalmencji.
2. Władze Gubernatorstwa Dalmencji wspierają finansowo, prawnie i faktycznie wszelkie inicjatywy dążące do ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju kulturalnego Gubernatorstwa.
3. Obowiązkiem wszystkich mieszkańców jest dbanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Dalmencji.
4. Gubernatorstwo Dalmencji zapewnia szeroki dostęp do dóbr kultury oraz umożliwia mieszkańcom rozwój intelektualny, kulturalny, a także fizyczny, bez względu na pochodzenie oraz stan posiadania mieszkańców.


Art. 10 [Ochrona środowiska]
1. Gubernatorstwo Dalmencji dba i chroni środowisko naturalne Dalmencji.
2. Obowiązkiem wszystkich mieszkańców jest dbanie i ochrona środowiska naturalnego Dalmencji.
3. Władze Gubernatorstwa Dalmencji wspierają finansowo, prawnie i faktycznie wszelkie inicjatywy dążące do ochrony środiwska naturalnego.


Art. 11 [Media]

1. Władze Gubernatorstwa Dalmencji wspierają rozwój mediów społecznych oraz prywatnych na Ziemiach Dalmenckich.
2. Gubernatorstwo Dalmencji gwarantuje każdemu mieszkańcowi dostęp do informacji o działaniach władz.

Art. 12 [Przepisy końcowe]
1. Uchyla się z dniem wejścia w życie uchwałę Nr 1/2015 Stanów Generalnych o Organizacji Struktur Regionu.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu za Budowniczych Dalmencji określa się osoby z Załącznika Nr 4.
3. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Marcel Hans » poniedziałek 22 cze 2015, 15:39

Te, Budowniczowie, ja wiem, że walka w parlamencie jest fajna, ale rzeczywista Dalmencja też potrzebuje opieki, statut czeka na opinie!
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Marcel Hans » piątek 26 cze 2015, 19:08

Czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi?
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Robert Dąbski-Hans
Trizondal
Posty: 1492
Rejestracja: niedziela 29 mar 2015, 09:27
Data V-narodzin: 07 lut 2011
Miejsce V-Zamieszkania: Sclavinian
V-Pochodzenie: Sclavinia
ID: TRI-008

Odznaczenia

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Robert Dąbski-Hans » piątek 26 cze 2015, 19:18

No ja ewentualnie już tylko poprawki poprawię.
Art. 1 [Sprawy ogólne]
1. Gubernatorstwo Dalmencji stanowi urzeczywistnienie ambicji i dążeń ludzi wszystkich narodowości i klas społecznych zamieszkujących Dalmencji, a które to oparte jest na pełnej zgodzie, współpracy i równości wszystkich ludzi zamieszkujących Ziemie Dalmenckie.
2. Niniejszy akt prawny jest aktem najwyższej rangi na Ziemiach Dalmenckich zaraz po prawach Państwa Trizondalskiego. Stanowi o podstawowych zasadach funkcjonowania Gubernatorstwa Dalmencji.
3. Gubernatorstwo Dalmencji jest jedynym prawnym i faktycznym kontynuatorem Królestwa Dalmencji oraz późniejszego Gubernatorstwa Dalmencji w Trizondalu we wszystkich jego formach prawnych.
4. Stolicą Gubernatorstwa Dalmencji jest Miasto Ludzi Pracy Rottera.
5. Symbolami Gubernatorstwa Dalmencji są flaga i herb przedstawione w załącznikach: Nr 1 i Nr 2, w takiej samej kolejności.
6. Za cyfrowe terytorium Dalmencji uznaje się podforum Gubernatorstwa Dalmencji oraz wszystkie podfora inicjatyw i instytucji mających siedzibę na terenie Gubernatorstwa. Do terytorium cyfrowego wlicza się także wszelkie strony internetowe i fora będące własnością Gubernatorstwa Dalmencji, a w tym także miejscowości dalmenckich.
6. Za wirtualne terytorium Dalmencji uznaje się ziemie zaznaczone na mapie znajdującej się w Załączniku Nr 3.
7. Językami urzędowymi na terytorium Gubernatorstwa Dalmencji są język polski oraz język wschodni.

Art. 2 [Mieszkańcy i Budowniczowie]
1. Najwyższą władzę w Gubernatorstwie Dalmencji posiadają i stanowią Budowniczowie Dalmencji.
2. Mieszkańcy Gubernatorstwa Dalmencji mają prawo decydować o miejscowościach i regionach, w których mieszkają w sposób określony przez przepisy obowiązujące w Gubernatorstwie Dalmencji.
3. Status Budowniczego Dalmencji otrzymać może jedynie osoba zamieszkująca w Dalmencji, która swoim zaangażowaniem w rozwój i budowę Gubernatorstwa Dalmencji zasłużyła na to szczególne wyróżnienie.
4. Status Budowniczego Dalmencji zostaje nadany na prośbę osoby zainteresowanej w jednej z dwóch możliwych dróg:
a) poprzez głosowanie w Stanach Generalnych przez aklamację, a sam status nadany jest w drodze uchwały Stanów Generalnych,
lub
b) poprzez otrzymanie podpisów przynajmniej 2 innych Budowniczych oraz żadnego sprzeciwu ze strony innych Budowniczych, a sam status nadany jest poprzez ogłoszenie tego faktu przez Geranta na forum.
5. Budowniczy Dalmencji może się zrzec swojego statusu. Statusu Budowniczego Dalmencji nie można pozbawić inaczej niż przez odebranie go za zgodą wszystkich pozostałych Budowniczych Dalmencji w przypadku zhańbienia dobrego imienia Gubernatorstwa Dalmencji lub tradycji i historii Regionu.
6. W Załączniku Nr 3 znajduje się lista osób posiadających status Budowniczego Dalmencji na dzień przyjęcia niniejszej uchwały.
7. Jeśli Budowniczy Dalmencji nie był aktywny przez okres trzech miesięcy lub dłuższy na forum Gubernatorstwa Dalmencji, wówczas po jego powrocie, aby przysługiwały mu prawa Budowniczego Dalmencji musi złożyć przyrzeczenie o treści:
"Ja [imię i nazwisko składającego] oświadczam, iż zamierzam kontynuować swą pracę na rzecz rozwoju mojej wirtualnej Małej Ojczyzny - Gubernatorstwa Dalmencji oraz każdego dnia jeszcze bardziej przyczyniać się do Jej rozkwitu".
Takie przyrzecznie musi być opatrzone datą oraz podpisem składającego. Dopiero w trzecim dniu od złożenia przyrzeczenia na forum Gubernatorstwa Dalmencji osoba je składająca znowu posiada wszystkie uprawnienia Budowniczego Dalmencji, a w szczególności prawo do brania udziału w głosowaniach Stanów Generalnych.

Art. 3 [Stany Generalne]
1. Stany Generalne stanowią kolegialną formę władzy prawodawczej, w której prawo do głosu posiada każdy Budowniczy Dalmencji.
2. Stany Generalne podejmują decyzje zwykłą większością głosów, tj. 50% głosujących + 1 głos osoby głosującej.
3. Stany Generalne przyjmują uchwały i postanowienia.
4. Uchwały stanowią najwyższą formę regionalnego aktu prawnego zaraz po statucie Gubernatorstwa. Uchwały ustanawiają, znoszą normy prawne, urzędy, isntytucje, obowiązki, prawa.
5. Postanowienia stanowią formę aktu prawnego powołującego, odwołującego osobę na lub z funkcji publicznej.
6. Uchwały publikuje osoba zarządzająca głosowanie, a jeśli jej nie ma inny Budowniczy.
7. Stany Generalne posiadają kompetencje wszystkich organów władzy w Gubernatorstwie Dalmencji i decydują o ich działaniu, a także o osobach pełniących wszelkie urzędy. Decydowanie to odbywa się zgodnie z ust. 2

Art. 4 [Gerant Dalmencji]
1. Zarządca Gubernatorstwa zwany także Gerantem pełni funkcję władzy wykonawczej w Gubernatorstwie Dalmencji i jest urzędem niekadencyjnym.
2. Gerant jest wybierany spośród chętnych Budowniczych Dalmencji przez Stany Generalne:
a) większością głosów w głosowaniu jawnym,
lub
b) większością głosów w głosowaniu tajnym, a wówczas dopuszcza się możliwość wykorzystania zewnętrznych skryptów informatycznych do przeprowadzenia głosowania.
3. Do zadań Geranta należą:
a) dbanie o rozwój gospodarczy i społeczny Gubernatorstwa Dalmencji,
b) dbanie o rozwój kulturalny oraz sportowy,
c) wspieranie rozwoju lokalnych samorządów oraz miejscowości,
d) wspieranie inicjatyw społecznych oraz inicjatyw prywatnych dążących do rozwoju Gubernatorstwa Dalmencji,
e) reprezentowanie mieszkańców i władz Gubernatorstwa Dalmencji przed władzami Trizondalu oraz innych instytucji, jednostek samorządowych,
f) dbanie o Skarb Gubernatorstwa Dalmencji i prowadzenie zrównoważonej polityki finansowej uwzględniającej potrzeby społeczne mieszkańców oraz możliwości ekonomiczne,
g) dbanie o majątek i własność Gubernatorstwa Dalmencji, a w szczególności o wszystkie instytucje oraz organy władzy,
i) zarządzanie i koordynacja pracy organów władzy w Gubernatorstwie, instytucji, organizacji oraz władz lokalnych,
j) wykonywanie innych wyżej nieujętych obowiązków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gubernatorstwa.
4. Gerant traci swoją funkcję w przypadku odwołania przez Stany Generalne w drodze określonej w punkcie 2, lub przez własną rezygnację zgłoszoną na forum Gubernatorstwa Dalmencji.
5. Gerant może powołać organy pomocnicze dla wykonywania zadań określonych w ust. 3.
6. Gerant wydaje zarządzenia, które mają moc uchwał. Zarządzenia mogą być uchylone w drodze uchwały przez Stany Generalne lub poprzez zarządzenie Geranta.
7. Gerant wydaje postanowienia zgodnie z ust. 5 art. 3.
7. Gerant wydaje ogłoszenia, w których reguluje kwestie nieuregulowane aktami prawnymi. Ogłoszenia muszą być opublikowane na forum Dalmencji by były ważne. Ogłoszenia muszą być zgodne z aktami prawnymi, a w szczególności ze statutem Gubernatorstwa Dalmencji. Ogłoszenia stanowią wytyczne dotyczące postępowania w określonych przypadkach, jednak ze względu na swój charakter są formą niesformalizowaną i nie stanowią aktów prawnych ogólnych o zasięgu regionalnym, ale są podstawą do działań podjętych przez podległe Gerantowi organy i instytucje.


Art. 5[Dziennik Praw]
1. Gubernatorstwo Dalmencji posiada własny Dziennik Praw, w którym publikuje wszystkie akty prawne.
2. Akty prawny wydane przez władze Gubernatorstwa Dalmencji są publikowane przez organy je wydające.
3. Nie publikuje się w Dzienniku Praw ogłoszeń, o których mowa w art. 4 ust. 7.
4. Dziennik Praw jest zarządzany przez Geranta, które dba o porządek w nim oraz poprawność językową aktów prawnych.
5. Akt prawny aby był ważny musi być opublikowany w Dzienniku Praw Gubernatorstwa Dalmencji.
6. Dopuszcza się publikowanie aktów prawnych w języku wschodnim, tylko jeśli stanowią one dokładne tłumaczenie z języka polskiego i zamieszczone są równocześnie w obu wersjach językowych.
7. Akty prawne muszą posiadać:
a) Numer aktu prawnego uporządkowany wg kolejności liczb naturalnych łamany przez rok, dla każdego roku i każdego rodzaju aktu prawnego prowadzi się oddzielną numerację,
b) Datę i miejsce wydania,
c) Podpis osoby reprezentującej organ wydający,
d) Treść aktu prawnego


Art. 6 [Porządek i ład]
1. Zabrania się nawoływania do jakiejkolwiek nienawiści, agresji i łamania prawa Dalmencji na terytorium Dalmencji pod groźbą wydalenia z terytorium Dalmencji na okres 7 dni.
2. Mieszkańcy Dalmencji są zobowiązani dbać o ład i porządek na terytorium Gubernatorstwa.Art. 7 [Regiony i miejscowości]

1. Gubernatorstwo Dalmencji dzieli się na dwa niezależne od siebie regiony:
a) Zachodnią Dalmencję ze stolicą w Ulsanii,
b) Zagłębie Rottery ze stolicą w Mieście Ludzi Pracy Rotterze.
2. Utworzenie nowej miejscowości wymaga zgody Geranta ogłoszonej na forum lub Stanów Generalnych wyrażonej w drodze uchwały.
3. Nadanie praw miejskich wsi wymaga zgody Geranta ogłoszonej na forum lub Stanów Generalnych wyrażonej w drodze uchwały.
4. Osoby zarządzające miejscowościami mogą wydawać ogłoszenia dotyczące zasad panujących w miejscowości, przy czym ogłoszenia te muszą być zgodne z ogłoszeniami Geranta.
5. Szczegółowy akt prawny określa zasady istnienia podziału administracyjnego w Gubernatorstwie Dalmencji i spraw z tym związanych.

Art.8 [Majątek Gubernatorstwa Dalmencji]
1. Majątkiem niezbywalnym Gubernatorstwa Dalmencji są lasy, rzeki, jeziora, wybrzeże morskie, plaże, pomniki, cmentarze, muzea, teatry, amfiteatry, opery, zabytki, aktualne siedziby władz Gubernatorstwa, infrastruktura drogowa, kolejowa i portowa oraz infrastruktura przesyłu energii, a także wszelkie budynki o istotnym znaczeniu gospodarczym, społecznym lub militarnym dla Gubernatorstwa Dalmencji.
2. Majątkiem zbywalnym Gubernatorstwa Dalmencji są wszystkie nieruchomości i ruchomości za wyłączeniem ust. 3 niniejszego artykułu.
3. Dopuszcza się dzierżawę majątku Gubernatorstwa Dalmencji.
4. W Zagłębiu Rottery zakłady pracy liczące więcej niż 1000 osób stanowią własność Gubernatorstwa Dalmencji i nie podlegają zbyciu, chyba, że za zgodą większości mieszkańców regionu i równoczesną zgodą wszystkich pracowników danego zakładu pracy.
5. Dopuszcza się powiększanie majątku Gubernatorstwa Dalmencji poprzez kupno nieruchomości oraz ruchomości.


Art. 9 [Dziedzictwo kulturowe]
1. Gubernatorstwo Dalmencji otacza ochroną dziedzictwo kulturowe Dalmencji.
2. Władze Gubernatorstwa Dalmencji wspierają finansowo, prawnie i faktycznie wszelkie inicjatywy dążące do ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju kulturalnego Gubernatorstwa.
3. Obowiązkiem wszystkich mieszkańców jest dbanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Dalmencji.
4. Gubernatorstwo Dalmencji zapewnia szeroki dostęp do dóbr kultury oraz umożliwia mieszkańcom rozwój intelektualny, kulturalny, a także fizyczny, bez względu na pochodzenie oraz stan posiadania mieszkańców.


Art. 10 [Ochrona środowiska]
1. Gubernatorstwo Dalmencji dba i chroni środowisko naturalne Dalmencji.
2. Obowiązkiem wszystkich mieszkańców jest dbanie i ochrona środowiska naturalnego Dalmencji.
3. Władze Gubernatorstwa Dalmencji wspierają finansowo, prawnie i faktycznie wszelkie inicjatywy dążące do ochrony środiwska naturalnego.


Art. 11 [Media]

1. Władze Gubernatorstwa Dalmencji wspierają rozwój mediów społecznych oraz prywatnych na Ziemiach Dalmenckich.
2. Gubernatorstwo Dalmencji gwarantuje każdemu mieszkańcowi dostęp do informacji o działaniach władz.

Art. 12 [Przepisy końcowe]
1. Uchyla się z dniem wejścia w życie uchwałę Nr 1/2015 Stanów Generalnych o Organizacji Struktur Regionu.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu za Budowniczych Dalmencji określa się osoby z Załącznika Nr 4.
3. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
A tak to jest po prostu w porządku. ;)
RDH

Niekwestionowany autorytet moralny, uhonorowany Srebrnym Krzyżem Honorowym w II Królestwie Sclavinii. Wieloletni redaktor The Politique. Były Prezydent Trizondalu. Dziś walka na froncie sportowym.

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Marcel Hans » sobota 27 cze 2015, 19:18

Ale zmieniłeś coś merytorycznie? Trudno mi się odszukać.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Robert Dąbski-Hans
Trizondal
Posty: 1492
Rejestracja: niedziela 29 mar 2015, 09:27
Data V-narodzin: 07 lut 2011
Miejsce V-Zamieszkania: Sclavinian
V-Pochodzenie: Sclavinia
ID: TRI-008

Odznaczenia

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Robert Dąbski-Hans » sobota 27 cze 2015, 19:48

Nie, naprawdę delikatna różnica, a tak to praktycznie to samo.
RDH

Niekwestionowany autorytet moralny, uhonorowany Srebrnym Krzyżem Honorowym w II Królestwie Sclavinii. Wieloletni redaktor The Politique. Były Prezydent Trizondalu. Dziś walka na froncie sportowym.

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Marcel Hans » poniedziałek 29 cze 2015, 18:50

Najdalej do piątku dodam załączniki, gdyby ktoś miał jeszcze jakieś uwagi, to śmiało.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Marcel Hans » wtorek 07 lip 2015, 20:30

Załącznik Nr 1 - Flaga
Obrazek

Załącznik Nr 2 - Herb
Obrazek

Załącznik Nr 3 - Mapa
Obrazek

Załącznik Nr 4 - Lista Budowniczych Dalmencji
1. Daniel Saryoni
2. Marcin von Biberstein-Krasicki
3. Ciaran van Scharfschuetze
4. Maciej Sienkiewicz
5. Starlet Lotti
6. Katarzyna van der Ice Hans
7. Krzysztof Hans
8. Robert Dąbski-Hans
9. Marcel Hans
Czekam na uwagi!
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Archiwum Dalmenckie”