Statut - projekt i dyskusja

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Marcel Hans » niedziela 07 cze 2015, 21:28

Jak w temacie, przedstawiam projekt statutu - wczytajcie się dokładnie i śmiało piszcie, co się Wam podoba, co nie.
Najchętniej przyjąłbym dawny statut, ale nie mam jego treści już, dlatego trzeba stworzyć nowy.
Art. 1 [Sprawy ogólne]
1. Gubernatorstwo Dalmencji stanowi urzeczywistnienie ambicji i dążeń ludzi wszystkich narodowości i klas społecznych zamieszkujących Dalmencji, a które to oparte jest na pełnej zgodzie, współpracy i równości wszystkich ludzi zamieszkujących Ziemie Dalmenckie.
2. Niniejszy akt prawny jest aktem najwyższej rangi na Ziemiach Dalmenckich zaraz po prawach Państwa Trizondalskiego. Stanowi o podstawowych zasadach funkcjonowania Gubernatorstwa Dalmencji.
3. Gubernatorstwo Dalmencji jest jedynym prawnym i faktycznym kontynuatorem Królestwa Dalmencji oraz późniejszego Gubernatorstwa Dalmencji w Trizondalu we wszystkich jego formach prawnych.
4. Stolicą Gubernatorstwa Dalmencji jest Miasto Ludzi Pracy Rottera.
5. Symbolami Gubernatorstwa Dalmencji są flaga i herb przedstawione w załącznikach: Nr 1 i Nr 2, w takiej samej kolejności.
6. Za cyfrowe terytorium Dalmencji uznaje się podforum Gubernatorstwa Dalmencji oraz wszystkie podfora inicjatyw i instytucji mających siedzibę na terenie Gubernatorstwa. Do terytorium cyfrowego wlicza się także wszelkie strony internetowe i fora będące własnością Gubernatorstwa Dalmencji, a w tym także miejscowości dalmenckich.
6. Za wirtualne terytorium Dalmencji uznaje się ziemie zaznaczone na mapie znajdującej się w Załączniku Nr 3.
7. Językami urzędowymi na terytorium Gubernatorstwa Dalmencji są język polski oraz język wschodni.

Art. 2 [Mieszkańcy i Budowniczowie]
1. Najwyższą władzę w Gubernatorstwie Dalmencji posiadają i stanowią Budowniczowie Dalmencji.
2. Mieszkańcy Gubernatorstwa Dalmencji mają prawo decydować o miejscowościach i regionach, w których mieszkają w sposób określony przez przepisy obowiązujące w Gubernatorstwie Dalmencji.
3. Status Budowniczego Dalmencji otrzymać może jedynie osoba zamieszkująca w Dalmencji, która swoim zaangażowaniem w rozwój i budowę Gubernatorstwa Dalmencji zasłużyła na to szczególne wyróżnienie.
4. Status Budowniczego Dalmencji zostaje nadany na prośbę osoby zainteresowanej w jednej z dwóch możliwych dróg:
a) poprzez głosowanie w Stanach Generalnych większością przynajmniej 3/4 głosów,
lub
b) poprzez otrzymanie podpisów przynajmniej 2 innych Budowniczych oraz żadnego sprzeciwu ze strony innych Budowniczych.
5. Budowniczy Dalmencji może się zrzec swojego statusu. Statusu Budowniczego Dalmencji nie można pozbawić inaczej niż przez odebranie go za zgodą wszystkich pozostałych Budowniczych Dalmencji w przypadku shańbienia dobrego imienia Gubernatorstwa Dalmencji lub tradycji i historii Regionu.
6. W Załączniku Nr 2 znajduje się lista osób posiadających status Budowniczego Dalmencji na dzień przyjęcia niniejszej uchwały.
7. Jeśli Budowniczy Dalmencji nie był aktywny przez okrez trzech miesięcy lub dłuższy na forum Gubernatorstwa Dalmencji, wówczas po jego powrocie, aby przysługiwały mu prawa Budowniczego Dalmencji musi złożyć przyrzeczenie o treści:
"Ja [imię i nazwisko składającego] oświadczam, iż zamierzam kontynuować swą pracę na rzecz rozwoju mojej wirtualnej Małej Ojczyzny - Gubernatorstwa Dalmencji oraz każdego dnia jeszcze bardziej przyczyniać się do Jej rozkwitu".
Takie przyrzecznie musi być opatrzone datą oraz podpisem składającego. Dopiero w trzecim dniu od złożenia przyrzeczenia na forum Gubernatorstwa Dalmencji osoba je składająca znowu posiada wszystkie uprawnienia Budowniczego Dalmencji, a w szczególności prawo do brania udziału w głosowaniach Stanów Generalnych.

Art. 3 [Stany Generalne]
1. Stany Generalne stanowią kolegialną formę władzy prawodawczej, w której prawo do głosu ma każdy chętny Budowniczy Dalmencji.
2. Stany Generalne podejmują decyzje zwykłą większością głosów, tj. 50% głosujących + 1 głos osoby głosującej.
3. Stany Generalne przyjmują uchwały i postanowienia.
4. Uchwały stanowią najwyższą formę aktu prawnego zaraz po statucie Gubernatorstwa. Uchwały ustanawiają, znoszą normy prawne, urzędy, isntytucje, obowiązki, prawa.
5. Postanowienia stanowią formę aktu prawnego powołującego, odwołującego osobę na lub z funkcji publicznej.
6. Uchwały publikuje osoba zarządzająca głosowanie, a jeśli jej nie ma inny Budowniczy.
7. Stany Generalne posiadają kompetencje wszystkich organów władzy i decydują o ich działaniu, a także o osobach pełniących wszelkie urzędy. Decydowanie to odbywa się zgodnie z ust. 2

Art. 4 [Gerant Dalmencji]
1. Zarządca Gubernatorstwa zwany także Gerantem pełni funkcję władzy wykonawczej w Gubernatorstwie Dalmencji i jest urzędem niekadencyjnym.
2. Gerant jest wybierany spośród chętnych Budowniczych Dalmencji przez Stany Generalne:
a) większością głosów w głosowaniu jawnym,
lub
b) większością głosów w głosowaniu tajnym.
3. Do zadań Geranta należą:
a) dbanie o rozwój gospodarczy i społeczny Gubernatorstwa Dalmencji,
b) dbanie o rozwój kulturalny oraz sportowy,
c) wspieranie rozwoju lokalnych samorządów oraz miejscowości,
d) wspieranie inicjatyw społecznych oraz inicjatyw prywatnych dążących do rozwoju Gubernatorstwa Dalmencji,
e) reprezentowanie mieszkańców i władz Gubernatorstwa Dalmencji przed władzami Trizondalu oraz innych instytucji, jednostek samorządowych i państw,
f) dbanie o Skarb Gubernatorstwa Dalmencji i prowadzenie zrównoważonej polityki finansowej uwzględniającej potrzeby społeczne mieszkańców oraz możliwości ekonomiczne,
g) dbanie o majątek i własność Gubernatorstwa Dalmencji, a w szczególności o wszystkie instytucje oraz organy władzy,
i) zarządzanie i koordynacja pracy organów władzy w Gubernatorstwie, instytucji, organizacji oraz władz lokalnych,
j) wykonywanie innych wyżej nieujętych obowiązków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gubernatorstwa.
4. Geranta można odwołać z funkcji wg przepisów ust. 2 lub osoba pełniąca ten urząd może sama zrezygnować z funkcji informując o tym na forum Gubernatorstwa Dalmencji.
5. Gerant może powołać organy pomocnicze dla wykonywania zadań okreśłonych w ust. 3.
6. Gerant wydaje zarządzenia, które mają moc uchwał. Zarządzenia mogą być uchylone w drodze uchwały przez Stany Generalne lub poprzez zarządzenie Geranta.
7. Gerant wydaje postanowienia zgodnie z ust. 5 art. 3.
7. Gerant wydaje ogłoszenia, w których reguluje kwestie nieuregulowane aktami prawnymi. Ogłoszenia muszą być opublikowane na forum Dalmencji by były ważne. Ogłoszenia muszą być zgodne z innymi rodzajami aktów prawnych, a w szczególności ze statutem Gubernatorstwa Dalmencji. Ogłoszenia stanowią wytyczne dotyczące postępowania w określonych przypadkach, jednak ze względu na swój charakter są formą niesformalizowaną.


Art. 5[Dziennik Praw]
1. Gubernatorstwo Dalmencji posiada własny Dziennik Praw, w którym publikuje wszystkie akty prawne.
2. Akty prawny wydane przez władze Gubernatorstwa Dalmencji są publikowane przez organy je wydające.
3. Nie publikuje się w Dzienniku Praw ogłoszeń.
4. Dziennik Prawny jest zarządzany przez Geranta, które dba o porządek w nim oraz poprawność językową aktów prawnych.
5. Akt prawny aby był ważny musi być opublikowany w Dzienniku Praw.
6. Dopuszcza się publikowanie aktów prawnych w języku wschodnim, tylko jeśli stanowią one dokładne tłumaczenie z języka polskiego i zamieszczone są równocześnie w obu wersjach językowych.
7. Akty prawne muszą posiadać:
a) Numer aktu prawnego uporządkowany wg kolejności liczb naturalnych łamany przez rok, dla każdego roku i każdego rodzaju aktu prawnego prowadzi się oddzielną numerację,
b) Datę i miejsce wydania,
c) Podpis osoby reprezentującej organ wydający,
d) Treść aktu prawnego


Art. 6 [Porządek i ład]
1. Zabrania się nawoływania do jakiejkolwiek nienawiści, agresji i łamania prawa Dalmencji na terytorium Dalmencji pod groźbą wydalenia z terytorium Dalmencji na okres 7 dni.
2. Mieszkańcy Dalmencji są zobowiązani dbać o ład i porządek na terytorium Gubernatorstwa.Art. 7 [Regiony i miejscowości]

1. Gubernatorstwo Dalmencji dzieli się na dwa niezależne od siebie regiony:
a) Zachodnią Dalmencję ze stolicą w Ulsanii,
b) Zagłębie Rottery ze stolicą w Mieście Ludzi Pracy Rotterze.
2. Utworzenie nowej miejscowości wymaga zgody Geranta ogłoszonej na forum lub Stanów Generalnych wyrażonej w drodze uchwały.
3. Nadanie praw miejskich wsi wymaga zgody Geranta ogłoszonej na forum lub Stanów Generalnych wyrażonej w drodze uchwały.
4. Osoby zarządzające miejscowościami mogą wydawać ogłoszenia dotyczące zasad panujących w miejscowości, przy czym ogłoszenia te muszą być zgodne z ogłoszeniami Geranta.
5. Szczegółowy akt prawny określa zasady istnienia podziału administracyjnego w Gubernatorstwie Dalmencji i spraw z tym związanych.

Art.8 [Majątek Gubernatorstwa Dalmencji]
1. Majątkiem niezbywalnym Gubernatorstwa Dalmencji są lasy, rzeki, jeziora, wybrzeże morskie, plaże, pomniki, cmentarze, muzea, teatry, amfiteatry, opery, zabytki, aktualne siedziby władz Gubernatorstwa, infrastruktura drogowa, kolejowa i portowa oraz infrastruktura przesyłu energii, a także wszelkie budynki o istotnym znaczeniu gospodarczym, społecznym lub militarnym dla Gubernatorstwa Dalmencji.
2. Majątkiem zbywalnym Gubernatorstwa Dalmencji są wszystkie nieruchomości i ruchomości za wyłączeniem ust. 3 niniejszego artykułu.
2. Dopuszcza się dzierżawę majątku Gubernatorstwa Dalmencji.
3. W Zagłębiu Rottery zakłady pracy liczące więcej niż 1000 osób stanowią własność Gubernatorstwa Dalmencji i nie podlegają zbyciu, chyba, że za zgodą większości mieszkańców regionu i równoczesną zgodą wszystkich pracowników danego zakładu pracy.
4. Dopuszcza się powiększanie majątku Gubernatorstwa Dalmencji poprzez kupno nieruchomości oraz ruchomości.


Art. 9 [Dziedzictwo kulturowe]
1. Gubernatorstwo Dalmencji otacza ochroną dziedzictwo kulturowe Dalmencji.
2. Władze Gubernatorstwa Dalmencji wspierają finansowo, prawnie i faktycznie wszelkie inicjatywy dążące do ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju kulturalnego Gubernatorstwa.
3. Obowiązkiem wszystkich mieszkańców jest dbanie o dziedzictwo kulturowe Dalmencji.
4. Gubernatorstwo Dalmencji zapewnia szeroki dostęp do dóbr kultury oraz umożliwia mieszkańcom rozwój intelektualny, kulturalny, a także fizyczny, bez względu na pochodzenie oraz stan posiadania mieszkańców.


Art. 10 [Ochrona środowiska]
1. Gubernatorstwo Dalmencji dba i chroni środowisko naturalne Dalmencji.
2. Obowiązkiem wszystkich mieszkańców jest dbanie i ochrona środowiska naturalnego Dalmencji.
3. Władze Gubernatorstwa Dalmencji wspierają finansowo, prawnie i faktycznie wszelkie inicjatywy dążące do ochrony środiwska naturalnego.


Art. 11 [Media]

1. Władze Gubernatorstwa Dalmencji wspierają rozwój mediów społecznych oraz prywatnych na Ziemiach Dalmenckich.
2. Gubernatorstwo Dalmencji gwarantuje każdemu mieszkańcowi dostęp do informacji o działaniach władz.

Art. 12 [Przepisy końcowe]
1. Uchyla się z dniem wejścia w życie uchwałę Nr 1/2015 Stanów Generalnych o Organizacji Struktur Regionu.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu za Budowniczych Dalmencji określa się osoby z Załącznika Nr 4.
3. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Krzysztof Hans
Trizondal
Posty: 1936
Rejestracja: piątek 27 mar 2015, 22:50
Data V-narodzin: 06 sie 2009
Miejsce V-Zamieszkania: Trzciana/Eldorat
V-Pochodzenie: Sarmacja/Trizondal
ID: TRI-006

Odznaczenia

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Krzysztof Hans » niedziela 07 cze 2015, 23:31

Ja osobiście nie mam nic przeciwko dokumentowi który to jest starannie stworzony i wywarzony :)

Awatar użytkownika
Ludwik Wilhelm
Sarmacja
Posty: 2139
Rejestracja: czwartek 26 mar 2015, 21:54
Data V-narodzin: 29 gru 2012
Miejsce V-Zamieszkania: Merida
V-Pochodzenie: Trizondal/Slawonia
ID: TRI-002

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Ludwik Wilhelm » poniedziałek 08 cze 2015, 00:09

Krzysztof Hans pisze:wywarzony :)
Ale to jak to wywarzony?
Że w kadzi robiony czy co?

/-/
Ludwik Wilhelm

Awatar użytkownika
Ciaran van Scharfschuetze
Zmarły
Trizondal
Posty: 2405
Rejestracja: środa 18 mar 2015, 15:02
Data V-narodzin: 26 mar 2007
Miejsce V-Zamieszkania: Tainen
V-Pochodzenie: RWŚ
ID: TRI-005
Kontakt:

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Ciaran van Scharfschuetze » poniedziałek 08 cze 2015, 01:09

Marcel Hans pisze:
Art. 1 [Sprawy ogólne]
Przyjmuję ogólnie, Mam nadzieję, że załączniki się pojawią...

Art. 2 [Mieszkańcy i Budowniczowie]
1. Najwyższą władzę w Gubernatorstwie Dalmencji posiadają i stanowią Budowniczowie Dalmencji.
2. Mieszkańcy Gubernatorstwa Dalmencji mają prawo decydować o miejscowościach i regionach, w których mieszkają w sposób określony przez przepisy obowiązujące w Gubernatorstwie Dalmencji.
3. Status Budowniczego Dalmencji otrzymać może jedynie osoba zamieszkująca w Dalmencji, która swoim zaangażowaniem w rozwój i budowę Gubernatorstwa Dalmencji zasłużyła na to szczególne wyróżnienie.
Myślę, że najpierw wartałoby opisać czym jest tytuł Budowniczego Dalmencji. Tak się pojawia znikąd.
4. Status Budowniczego Dalmencji zostaje nadany na prośbę osoby zainteresowanej w jednej z dwóch możliwych dróg:
a) poprzez głosowanie w Stanach Generalnych większością przynajmniej 3/4 głosów,
lub
b) poprzez otrzymanie podpisów przynajmniej 2 innych Budowniczych oraz żadnego sprzeciwu ze strony innych Budowniczych.
Podpisy dwóch Budowniczych mieszczą się w zasadach zamieszczonych w pkcie a), więc nie wiem, czy jest sens robienia głosowania. Bo jak dwóch zagłosuje, to już jakby jest poparcie i nie trzeba czekać na 3/4. No i kto nadaje w końcu ? Ci dwaj, co poprą, czy Stany ? Choć Stany mogłyby jedynie w drodze uchwały, ale jeśli poprze dwóch, to czy Stany mają coś do powiedzenia ? A co jesli tylko dwóch poprze a reszta będzie przeciw ? Będzie sprzeczność... Pozostawiłbym jednak chyba tylko przepisy zawarte w punkcie a).
5. Budowniczy Dalmencji może się zrzec swojego statusu. Statusu Budowniczego Dalmencji nie można pozbawić inaczej niż przez odebranie go za zgodą wszystkich pozostałych Budowniczych Dalmencji w przypadku shańbienia dobrego imienia Gubernatorstwa Dalmencji lub tradycji i historii Regionu.
6. W Załączniku Nr 2 znajduje się lista osób posiadających status Budowniczego Dalmencji na dzień przyjęcia niniejszej uchwały.
Załącznik nr 2 zawierał chyba herb Dalmencji... ?
7. Jeśli Budowniczy Dalmencji nie był aktywny przez okrez trzech miesięcy lub dłuższy na forum Gubernatorstwa Dalmencji, wówczas po jego powrocie, aby przysługiwały mu prawa Budowniczego Dalmencji musi złożyć przyrzeczenie o treści:
"Ja [imię i nazwisko składającego] oświadczam, iż zamierzam kontynuować swą pracę na rzecz rozwoju mojej wirtualnej Małej Ojczyzny - Gubernatorstwa Dalmencji oraz każdego dnia jeszcze bardziej przyczyniać się do Jej rozkwitu".
Takie przyrzecznie musi być opatrzone datą oraz podpisem składającego. Dopiero w trzecim dniu od złożenia przyrzeczenia na forum Gubernatorstwa Dalmencji osoba je składająca znowu posiada wszystkie uprawnienia Budowniczego Dalmencji, a w szczególności prawo do brania udziału w głosowaniach Stanów Generalnych.

Art. 3 [Stany Generalne]
1. Stany Generalne stanowią kolegialną formę władzy prawodawczej, w której prawo do głosu ma każdy chętny Budowniczy Dalmencji.
Prawo ma chyba każdy a nie tylko chętny. usunąłbym wyraz "chętny". Budowniczy może być niechętny aby głosować ewentualnie. Prawo albo przysługuje albo nie. Bo chęć może się zmieniać.
2. Stany Generalne podejmują decyzje zwykłą większością głosów, tj. 50% głosujących + 1 głos osoby głosującej.
W nawiązaniu do pktu 3-go - nie ma decyzji. Są uchwały albo postanowienia. Zamieniłbym te dwa punkty (2 i 3) miejscami. Najpierw co podejmują a potem w jakiej drodze.
3. Stany Generalne przyjmują uchwały i postanowienia.
4. Uchwały stanowią najwyższą formę aktu prawnego zaraz po statucie Gubernatorstwa. Uchwały ustanawiają, znoszą normy prawne, urzędy, isntytucje, obowiązki, prawa.
Napisałbym, że "lokalnego" aktu prawnego. Żeby nie było, że są ważniejsze niż centralne przepisy. No i literówka - "isntytucje"
5. Postanowienia stanowią formę aktu prawnego powołującego, odwołującego osobę na lub z funkcji publicznej.
6. Uchwały publikuje osoba zarządzająca głosowanie, a jeśli jej nie ma inny Budowniczy.
Tu wątpliwość techniczna. Jeśli uchwały i postanowienia lokalne miałyby znaleźć się w DP, to lepiej niech to jest jedna osoba. Albo konkretny przedstawiciel Stanów, albo na wniosek Budowniczego - Prezydent. Trudno dać dostęp wszystkim Budowniczym do Dziennika Praw...
7. Stany Generalne posiadają kompetencje wszystkich organów władzy i decydują o ich działaniu, a także o osobach pełniących wszelkie urzędy. Decydowanie to odbywa się zgodnie z ust. 2
Skonkretyzowałbym, że chodzi o władzę lokalną. Nie chciałbym, by ten przepis stał się podstawą, do podważania władz centralnych...

Art. 4 [Gerant Dalmencji]
1. Zarządca Gubernatorstwa zwany także Gerantem pełni funkcję władzy wykonawczej w Gubernatorstwie Dalmencji i jest urzędem niekadencyjnym.
2. Gerant jest wybierany spośród chętnych Budowniczych Dalmencji przez Stany Generalne:
a) większością głosów w głosowaniu jawnym,
lub
b) większością głosów w głosowaniu tajnym.
A nie lepiej napisać po prostu, że "większością głosów w głosowaniu" ? Nie określając czy jawnym, czy tajnym, pozostawiając to do wyboru prowadzącemu głosowanie ?
3. Do zadań Geranta należą:
a) dbanie o rozwój gospodarczy i społeczny Gubernatorstwa Dalmencji,
b) dbanie o rozwój kulturalny oraz sportowy,
c) wspieranie rozwoju lokalnych samorządów oraz miejscowości,
d) wspieranie inicjatyw społecznych oraz inicjatyw prywatnych dążących do rozwoju Gubernatorstwa Dalmencji,
e) reprezentowanie mieszkańców i władz Gubernatorstwa Dalmencji przed władzami Trizondalu oraz innych instytucji, jednostek samorządowych i państw,
Tutaj zastanawiam się, czy reprezentacja przed organami "państw" nie wykracza poza uprawnienia regionu ? Myślę, że podtsawową politykę zagraniczną/międzynarodową powinna prowadzić stolica... Chyba, że określić zakres takiej działalności...
f) dbanie o Skarb Gubernatorstwa Dalmencji i prowadzenie zrównoważonej polityki finansowej uwzględniającej potrzeby społeczne mieszkańców oraz możliwości ekonomiczne,
g) dbanie o majątek i własność Gubernatorstwa Dalmencji, a w szczególności o wszystkie instytucje oraz organy władzy,
i) zarządzanie i koordynacja pracy organów władzy w Gubernatorstwie, instytucji, organizacji oraz władz lokalnych,
j) wykonywanie innych wyżej nieujętych obowiązków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gubernatorstwa.
4. Geranta można odwołać z funkcji wg przepisów ust. 2 lub osoba pełniąca ten urząd może sama zrezygnować z funkcji informując o tym na forum Gubernatorstwa Dalmencji.
Proponowałbym wersję gramatyczniejszą: "Gerant traci swoją funkcję w przypadku odwołania przez Stany Generalne w drodze określonej w punkcie 2, lub przez własną rezygnację zgłoszoną na forum Gubernatorstwa Dalmencji"
5. Gerant może powołać organy pomocnicze dla wykonywania zadań okreśłonych w ust. 3.
określonych
6. Gerant wydaje zarządzenia, które mają moc uchwał. Zarządzenia mogą być uchylone w drodze uchwały przez Stany Generalne lub poprzez zarządzenie Geranta.
7. Gerant wydaje postanowienia zgodnie z ust. 5 art. 3.
Czy "zgodnie" ? Raczej "o których mowa".
7. Gerant wydaje ogłoszenia, w których reguluje kwestie nieuregulowane aktami prawnymi. Ogłoszenia muszą być opublikowane na forum Dalmencji by były ważne. Ogłoszenia muszą być zgodne z innymi rodzajami aktów prawnych, a w szczególności ze statutem Gubernatorstwa Dalmencji. Ogłoszenia stanowią wytyczne dotyczące postępowania w określonych przypadkach, jednak ze względu na swój charakter są formą niesformalizowaną.
Ogłoszenia moim zdaniem nie są aktem prawnym. Pozostałbym raczej przy zarządzeniach. TO one decydują o trybach postępowania w określonych przypadkach.

Art. 5[Dziennik Praw]
1. Gubernatorstwo Dalmencji posiada własny Dziennik Praw, w którym publikuje wszystkie akty prawne.
2. Akty prawny wydane przez władze Gubernatorstwa Dalmencji są publikowane przez organy je wydające.
3. Nie publikuje się w Dzienniku Praw ogłoszeń.
No myślę :) "Kupię odkurzacz" :D
4. Dziennik Prawny jest zarządzany przez Geranta, które dba o porządek w nim oraz poprawność językową aktów prawnych.
Czy Dziennik Prawny to to samo co Dziennik Praw ? W prawie każda literka i nomen omen przecinek, mają swoje znaczenie.
5. Akt prawny aby był ważny musi być opublikowany w Dzienniku Praw.
No i tu pytanie - lokalnym czy ogólnopaństwowym ?
6. Dopuszcza się publikowanie aktów prawnych w języku wschodnim, tylko jeśli stanowią one dokładne tłumaczenie z języka polskiego i zamieszczone są równocześnie w obu wersjach językowych.
7. Akty prawne muszą posiadać:
a) Numer aktu prawnego uporządkowany wg kolejności liczb naturalnych łamany przez rok, dla każdego roku i każdego rodzaju aktu prawnego prowadzi się oddzielną numerację,
b) Datę i miejsce wydania,
c) Podpis osoby reprezentującej organ wydający,
d) Treść aktu prawnego


Art. 6 [Porządek i ład]
1. Zabrania się nawoływania do jakiejkolwiek nienawiści, agresji i łamania prawa Dalmencji na terytorium Dalmencji pod groźbą wydalenia z terytorium Dalmencji na okres 7 dni.
2. Mieszkańcy Dalmencji są zobowiązani dbać o ład i porządek na terytorium Gubernatorstwa.Art. 7 [Regiony i miejscowości]

1. Gubernatorstwo Dalmencji dzieli się na dwa niezależne od siebie regiony:
a) Zachodnią Dalmencję ze stolicą w Ulsanii,
b) Zagłębie Rottery ze stolicą w Mieście Ludzi Pracy Rotterze.
2. Utworzenie nowej miejscowości wymaga zgody Geranta ogłoszonej na forum lub Stanów Generalnych wyrażonej w drodze uchwały.
3. Nadanie praw miejskich wsi wymaga zgody Geranta ogłoszonej na forum lub Stanów Generalnych wyrażonej w drodze uchwały.
4. Osoby zarządzające miejscowościami mogą wydawać ogłoszenia dotyczące zasad panujących w miejscowości, przy czym ogłoszenia te muszą być zgodne z ogłoszeniami Geranta.
5. Szczegółowy akt prawny określa zasady istnienia podziału administracyjnego w Gubernatorstwie Dalmencji i spraw z tym związanych.

Art.8 [Majątek Gubernatorstwa Dalmencji]
1. Majątkiem niezbywalnym Gubernatorstwa Dalmencji są lasy, rzeki, jeziora, wybrzeże morskie, plaże, pomniki, cmentarze, muzea, teatry, amfiteatry, opery, zabytki, aktualne siedziby władz Gubernatorstwa, infrastruktura drogowa, kolejowa i portowa oraz infrastruktura przesyłu energii, a także wszelkie budynki o istotnym znaczeniu gospodarczym, społecznym lub militarnym dla Gubernatorstwa Dalmencji.
2. Majątkiem zbywalnym Gubernatorstwa Dalmencji są wszystkie nieruchomości i ruchomości za wyłączeniem ust. 3 niniejszego artykułu.
2. Dopuszcza się dzierżawę majątku Gubernatorstwa Dalmencji.
Uwaga ! Dwa ustępy nr 2 ! Przy zmianie numeracji chyba trzeba zaktualizować treść pierwszego punktu 2-go.
3. W Zagłębiu Rottery zakłady pracy liczące więcej niż 1000 osób stanowią własność Gubernatorstwa Dalmencji i nie podlegają zbyciu, chyba, że za zgodą większości mieszkańców regionu i równoczesną zgodą wszystkich pracowników danego zakładu pracy.
4. Dopuszcza się powiększanie majątku Gubernatorstwa Dalmencji poprzez kupno nieruchomości oraz ruchomości.


Art. 9 [Dziedzictwo kulturowe]
1. Gubernatorstwo Dalmencji otacza ochroną dziedzictwo kulturowe Dalmencji.
2. Władze Gubernatorstwa Dalmencji wspierają finansowo, prawnie i faktycznie wszelkie inicjatywy dążące do ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju kulturalnego Gubernatorstwa.
3. Obowiązkiem wszystkich mieszkańców jest dbanie o dziedzictwo kulturowe Dalmencji.
Dodałbym "dbanie i ochrona dziedzictwa..."
4. Gubernatorstwo Dalmencji zapewnia szeroki dostęp do dóbr kultury oraz umożliwia mieszkańcom rozwój intelektualny, kulturalny, a także fizyczny, bez względu na pochodzenie oraz stan posiadania mieszkańców.


Art. 10 [Ochrona środowiska]
1. Gubernatorstwo Dalmencji dba i chroni środowisko naturalne Dalmencji.
2. Obowiązkiem wszystkich mieszkańców jest dbanie i ochrona środowiska naturalnego Dalmencji.
3. Władze Gubernatorstwa Dalmencji wspierają finansowo, prawnie i faktycznie wszelkie inicjatywy dążące do ochrony środiwska naturalnego.


Art. 11 [Media]

1. Władze Gubernatorstwa Dalmencji wspierają rozwój mediów społecznych oraz prywatnych na Ziemiach Dalmenckich.
2. Gubernatorstwo Dalmencji gwarantuje każdemu mieszkańcowi dostęp do informacji o działaniach władz.

Art. 12 [Przepisy końcowe]
1. Uchyla się z dniem wejścia w życie uchwałę Nr 1/2015 Stanów Generalnych o Organizacji Struktur Regionu.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu za Budowniczych Dalmencji określa się osoby z Załącznika Nr 4.
3. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Tyle moich uwag. Choć mogłem coś przegapić...
(-) Ciaran van Scharfschuetze Gubernator Zongyi, Budowniczy Dalmencji, Dobry Gospodarz i Zarządca Nowego Jantaru

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Marcel Hans » poniedziałek 08 cze 2015, 01:22

Przyjmuję ogólnie, Mam nadzieję, że załączniki się pojawią...
Tak, tak ;) Możecie je sami też dodać, jak macie i chcecie ;)

Do 2.3
Myślę, że najpierw wartałoby opisać czym jest tytuł Budowniczego Dalmencji. Tak się pojawia znikąd.
Dobry pomysł, propozycje masz jakąś?

Jeśli chodzi o art. 2 troszkę kopiowałem z uchwały, więc poprawię resztę, dzięki!

Art. 3.4 - regionalnego prawa

3.6
Tu wątpliwość techniczna. Jeśli uchwały i postanowienia lokalne miałyby znaleźć się w DP, to lepiej niech to jest jedna osoba. Albo konkretny przedstawiciel Stanów, albo na wniosek Budowniczego - Prezydent. Trudno dać dostęp wszystkim Budowniczym do Dziennika Praw...
Ale dlaczego? Jeśli prezydent odpowiada za Dekret Praw i porządek w nim, to może ew. błędy poprawić, a dostęp miałaby jedna osoba: osoba zarządzająca głosowanie, a jeśli by jej nie było, wówczas inny Budowniczy.
A nie lepiej napisać po prostu, że "większością głosów w głosowaniu" ? Nie określając czy jawnym, czy tajnym, pozostawiając to do wyboru prowadzącemu głosowanie ?
Do b) chciałem dopisać: za pomocą skryptów umożliwiających: takie wybory, gdzie uprawnieni są Budowniczowie

Do 4.3.e przyjmuję

Do 4.7 - nie napisałem, że są aktami prawnymi
Ogłoszenia moim zdaniem nie są aktem prawnym. Pozostałbym raczej przy zarządzeniach. TO one decydują o trybach postępowania w określonych przypadkach.
Art. 5 Dalmencja posiada lokalny DP (na podstawie krajowej konstytucji), a o ogłoszenia chodziło o Ogłoszenia ;) Reszta to literówka.

Resztę przyjmuję i baaaardzo dziękuję! :)
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Ciaran van Scharfschuetze
Zmarły
Trizondal
Posty: 2405
Rejestracja: środa 18 mar 2015, 15:02
Data V-narodzin: 26 mar 2007
Miejsce V-Zamieszkania: Tainen
V-Pochodzenie: RWŚ
ID: TRI-005
Kontakt:

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Ciaran van Scharfschuetze » czwartek 11 cze 2015, 21:33

No tak, ale "ogłoszenia" czy nawet "Ogłoszenia" kojarzą mi się jednak z ogłoszeniami z reala, zaś Zarządzenia coś zarządzają... o czymś rozstrzygają. A i tak się je ogłasza :)
Ale czepiać się nie będę. Choć i tak myślę, że Zarządzenie jednak ma większą moc ;P

No i pytanie, które zadałem gdzieś obok... w innym dziale.. O projektowany Parlament. Sam w sobie pomysł jest niezły, ale nie wiem jaka będzie moc aktów przez niego wyprodukowanych. Nie jest on usadowiony w żadnych przepisach ogólnopaństwowych ani lokalnych. Może wprowadzić to w projekt statutu ? Czy Parlament zastąpi Stany Generalne ? Czy będą działać równocześnie ? Tylko który z niech, które akty będą ważniejsze ?? A może, skoro nie mamy żadnych dokumentów w Zongyi, może można na próbę wprowadzić Parlament w tym regionie, który już od wieków jest zaniedbany ? Może akurat dzięki temu nieco rozruszamy Zongyę ? A jak sie sprawdzi, to można będzie przeflancować to na inne landy albo i na kraj cały piękny nasz ukochany ?
(-) Ciaran van Scharfschuetze Gubernator Zongyi, Budowniczy Dalmencji, Dobry Gospodarz i Zarządca Nowego Jantaru

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Marcel Hans » czwartek 11 cze 2015, 22:54

Do tej pory Gerant wydawał ogłoszenia, ale nie było to jakoś specjalnie uregulowane i w takim ogłoszeniu, pamiętam jak osobiście obwieściłem, że zarządcą miasta jest ta osoba, którą oficjalnie na forum po prostu upoważnię do tego, bez innych formalności.
Natomiast jest tak: statut <- uchwała=zarządzanie <-ogłoszenie (nie jest to prawo w rozumieniu przepisów, a jedynie forma informacji)
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Ciaran van Scharfschuetze
Zmarły
Trizondal
Posty: 2405
Rejestracja: środa 18 mar 2015, 15:02
Data V-narodzin: 26 mar 2007
Miejsce V-Zamieszkania: Tainen
V-Pochodzenie: RWŚ
ID: TRI-005
Kontakt:

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Ciaran van Scharfschuetze » piątek 12 cze 2015, 01:04

Dobra, wprowadzamy jakieś zmiany, czy cóś? Głosujemy ? Albo odwalamy ? :D
(-) Ciaran van Scharfschuetze Gubernator Zongyi, Budowniczy Dalmencji, Dobry Gospodarz i Zarządca Nowego Jantaru

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Marcel Hans » piątek 12 cze 2015, 11:14

Jeśli masz czas i zapał, to może wprowadzić już swoje uwagi i wstawić tu projekt. Ja niestety nie miałem czasu na to.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Robert Dąbski-Hans
Trizondal
Posty: 1492
Rejestracja: niedziela 29 mar 2015, 09:27
Data V-narodzin: 07 lut 2011
Miejsce V-Zamieszkania: Sclavinian
V-Pochodzenie: Sclavinia
ID: TRI-008

Odznaczenia

Re: Statut - projekt i dyskusja

Post autor: Robert Dąbski-Hans » sobota 13 cze 2015, 11:21

Ludwik Tomlinson pisze:
Krzysztof Hans pisze:wywarzony :)
Ale to jak to wywarzony?
Że w kadzi robiony czy co?
Jak cięte riposty w kierunku Krzyśka mi się średnio podobają, tak ta była piękna. Dałbym za nią lajka jak za starego forum. :D

Zresztą - jak projekt prawny może być wyważony? Chyba tylko mocno obeznani w prawoznawstwie czy jakiś projekt jest wyważony, no chyba, że Krzysiek taką osobą jest.

A co do projektu, to jeszcze się do nieg odniosę, tylko musiałbym znaleźć trochę więcej wolnego czasu.
RDH

Niekwestionowany autorytet moralny, uhonorowany Srebrnym Krzyżem Honorowym w II Królestwie Sclavinii. Wieloletni redaktor The Politique. Były Prezydent Trizondalu. Dziś walka na froncie sportowym.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Archiwum Dalmenckie”